Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár tevékenységének engedélyezése

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár a pénztári tevékenységet az MNB jogerős tevékenységi engedélye birtokában kezdheti meg.

Kulcsszavak: pénztár, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár, nyugdíjpénztár, engedélyezési eljárás, tevékenységi engedély, MNB, Magyar Nemzeti Bank

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak a tevékenységi engedély iránti kérelmet az MNB által meghatározott formában kötelesek elkészíteni.

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár köteles a bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását követő 60 napon belül a tevékenységi engedély iránti kérelmet – az MNB által erre a célra meghatározott űrlapon az ERA rendszeren keresztül – az MNB részére benyújtani.

A kérelem űrlapon meg kell jelölni a végezni kívánt pénztári tevékenység típusát. Az MNB a tevékenységi engedélyt szervezetenként, azaz pénztártípusonként elkülönítve adja meg, így a pénztár lehet nyugdíjpénztár, egészségpénztár, önsegélyező pénztár, illetve egészség- és önsegélyező pénztár.

A tevékenységi engedély iránti kérelemhez csatolandó mellékletekkel kapcsolatban bővebb információt talál a https://www.mnb.hu/letoltes/4-1-1-1-1-1-engedelyezesi-utmutato-onkentes-kolcsonos-biztosito-penztar-tevekenysegenek-engedelyezese.pdf linken.

Az elektronikus ügyintézésről, valamint az elektronikus dokumentumok alaki, formai követelményeiről az MNB honlapján részletes tájékoztató található az alábbi linken:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár a pénztári tevékenységet az MNB végleges tevékenységi engedélye birtokában kezdheti meg, e rendelkezés megsértése esetén a pénztár nevében eljáró személyek, ha a tevékenység megkezdése kárt okozott, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az okozott kárért. E személyekkel szemben az MNB 5 ezertől 100 ezer forintig terjedő eljárási bírságot szabhat ki a tevékenység engedély nélküli megkezdése miatt.

A jogosulatlan önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tevékenység végzése bűncselekménynek minősül. Jogosulatlan pénztári tevékenység végzésének gyanúja esetén az MNB piacfelügyeleti eljárást indít, s az engedély nélkül végzett tevékenység megállapítása esetén az MNB büntetőeljárást kezdeményez, ha megítélése szerint a tevékenység a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény alapján bűncselekménynek minősül.

Amennyiben az MNB engedély nélkül végzett tevékenység végzését állapítja meg, abban az esetben

a) megtiltja a tevékenység végzését,

b) büntetőeljárást kezdeményez, ha megítélése szerint a tevékenység a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény alapján bűncselekménynek minősül,

c) intézkedést, kivételes intézkedést alkalmaz, illetve

d) piacfelügyeleti bírságot szab ki.

Az ügyintézési határidő három hónap, amely a kérelemnek az MNB-hez való megérkezését követő munkanapon indul.

Amennyiben a kérelem nem felel meg a jogszabályokban foglalt követelményeknek, illetve a tényállás tisztázása érdekében szükséges, az MNB – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – negyvenöt napon belül hiánypótlásra hívja fel a kérelmező ügyfelet. Az MNB az eljárás során több alkalommal is hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmező ügyfelet. Ha az MNB a kérelmező ügyfelet hiánypótlásra hívta fel, akkor az ügyintézési határidő a hiányok maradéktalan pótlásának napjától számítandó.

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár tevékenységének engedélyezésével kapcsolatos részletes útmutató a https://www.mnb.hu/letoltes/4-1-1-1-1-1-engedelyezesi-utmutato-onkentes-kolcsonos-biztosito-penztar-tevekenysegenek-engedelyezese.pdf linken található.

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár tevékenységének engedélyezésével kapcsolatos gyakran ismételt kérdések és

válaszok (Q&A) a következő elérhetőségen található:

https://www.mnb.hu/letoltes/4-1-1-1-1-2-eljarassal-kapcsolatos-gyakori-kerdesek-es-valaszok-onkentes-kolcsonos-biztosito-penztar-tevekenysegenek-engedelyezesevel-kapcsolatban.pdf

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár tevékenységének engedélyezése iránti kérelem mellékleteként benyújtandó szabályzatokkal kapcsolatos információk a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/szektorok/penztari-piac/onkentes-kolcsonos-biztosito-penztar/egeszseg-es-onsegelyezo-penztar/tevekenysegi-engedelyek/tevekenyseg-megkezdesenek-engedelyezese-onkentes-kolcsonos-biztosito-penztar-tevekenysegenek-engedelyezese/szabalyzatokkal-kapcsolatos-informaciok linken találhatók.

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak a tevékenységi engedély kibocsátására irányuló eljárásért 700 000.- forint igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetnie, továbbá az ezt alátámasztó dokumentumot az eljárás megindítására vonatkozó kérelem mellékleteként be kell nyújtania.

A díjjal kapcsolatban további információk az alábbi linken találhatók:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-a-magyar-nemzeti-bank-altal-egyes-engedelyezesi-es-nyilvantartasba-veteli-eljarasokban-alkalmazott-igazgatasi-szolgaltatasi-dijrol.pdf

Magyar Nemzeti Bank, Biztosítási és pénztári engedélyezési és jogérvényesítési főosztály

Az MNB döntése (határozat vagy végzés) ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a döntés közvetlenül érinti, jogszabálysértésre való hivatkozással a határozat vagy végzés ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével elektronikusan benyújtani.

(Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese).

A keresetlevél benyújtásának a határozat vagy végzés hatályosulása szempontjából nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfél ugyanakkor keresetlevelében kérheti tárgyalás tartását. A tárgyalás tartása iránti kérelem megjelölésének elmulasztása esetén tárgyalás tartása a jogorvoslati eljárás során a továbbiakban nem kérhető.

Igazolási kérelemmel az élhet, aki az eljárás során határnapot, határidőt mulaszt önhibáján kívül.

Az engedélyezési eljárás kapcsán további általános tájékoztatók olvashatóak a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/tajekoztatok linken.

Az elektronikus ügyintézéssel, valamint az engedélyezési eljárásban csatolandó mellékletek (elektronikus dokumentumok) előterjesztésével kapcsolatban az MNB honlapján tájékoztató anyagok is rendelkezésre állnak:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól

21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről

MNB