Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tevékenység bejelentése

Az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tevékenység folytatásához az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósághoz történő bejelentés és nyilvántartásba vétel szükséges.

Kulcsszavak: ingatlan, ingatlanvagyon, ingatlanértékbecslés, értékbecslés, üzletszerű, bejelentés, ingatlanvállalkozás, bérlet, adásvétel, lakás, helyiség, telek, lakóház

Az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő a tevékenységi körén belül:

  1. az ingatlanpiac és az ingatlan jellemzőinek ismeretében az ingatlan (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel, nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) hasznosítása szerinti értékek meghatározásával,
  2. az európai értékelési normák által meghatározott fogalmak, módszerek, eljárások alkalmazásával,
  3. az értékelés formáinak és ezek változatainak alkalmazásával,
  4. az értékelésben közreműködő szakértők munkájának irányításával és ellenőrzésével,
  5. a megbízás szerinti feladatok elvégzésével és az eredmények teljes körű dokumentálásával, valamint
  6. a hasznosítási, befektetői szándék megvalósulását és a megbízó érdekeinek érvényesülését bemutató tanulmány elkészítésével

összefüggő feladatokat látja el.

 

Az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tevékenység folytatását az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság akkor veszi nyilvántartásba, ha a bejelentő

Az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tevékenységet végző természetes személynek olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagjának, alkalmazottjának vagy foglalkoztatottjának kell lennie, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed.

Az üzletszerű üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tevékenységet végző gazdálkodó szervezetnek legalább olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy foglalkoztatottal kell rendelkeznie, aki az üzletszerű üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő nyilvántartásban szerepel.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a kiszabható bírság összege ötvenezer forint, ismételt mulasztás esetén hetvenötezer forint.

A bejelentést az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tevékenység megkezdése előtt kell megtenni. A hatóság a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül megvizsgálja a kérelmet és annak megfelelősége esetén igazolást állít ki, vagy a bejelentés hiányainak megjelölése mellett a szolgáltatás bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire figyelmezteti az ügyfelelet.

A bejelentéshez előírt feltételek teljesítését a következők szerint kell igazolni:

a)      az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés meglétét a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolatával,

b)      azt, hogy olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed a munkáltató vagy a foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott, 30 napnál nem régebben kiállított igazolással,

c)      azt, hogy a gazdálkodó szervezettevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed 90 napnál nem régebbi cégkivonattal egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolatával,

d)      a köztartozás-mentességet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint a bejelentő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság által kiállított közokirattal. A kiállított igazolásnak 30 napnál nem régebbinek kell lennie.

e)      erkölcsi bizonyítvánnyal, amely igazolja a büntetlen előéletet és annak tényét, hogy a szolgáltató nem áll a bejelentés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A 3000 Ft eljárási illetéket az eljárás megindításával egyidejűleg kell megfizetni.

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság, amely a bejelentő lakóhelye vagy székhelye szerinti megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzője, Budapesten pedig a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője.

Az eljáró szerv székhelye szerint illetékes megyei vagy fővárosi kormányhivatal.

Ügyleírás készítése 2020. április 17.

Akadályokba ütközik a határokon átívelő ügyintézésben? Kérjük, hogy ismertesse tapasztalatait itt!

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

186/2009. ( IX. 10.) Korm. rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről

2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről,

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

PM-MMF