2008. évi XLVI. törvényben (a továbbiakban: Éltv.) foglalt növényvédelmi előírások betartásának, amennyiben a parlagfűvel fertőzött ingatlan Miskolc Megyei Jogú Város belterületén helyezkedik el.

">

MISKOLC – Parlagfüves ingatlanokkal kapcsolatos ügyek

Az önkormányzat jegyzője hatósági úton szerez érvényt az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben (a továbbiakban: Éltv.) foglalt növényvédelmi előírások betartásának, amennyiben a parlagfűvel fertőzött ingatlan Miskolc Megyei Jogú Város belterületén helyezkedik el.

Kulcsszavak: MISKOLC – Parlagfüves ingatlanokkal kapcsolatos ügyek

Bejelentéssel élhetnek a jogszerűtlen állapotokat észlelők

Az ügyfél az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével (vagy egyéb írásos beadvány formájában) teheti meg panaszát.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a gyomnövényekkel, parlagfűvel szennyezett ingatlan pontos címét, lehetőség szerint helyrajzi számát is. Amennyiben a bejelentőnek tudomása van az ingatlan tulajdonosának személyéről, erről nyilatkoznia kell. A bejelentő adatainak zártan történő kezelését is kérheti.

A jegyző szerzi be:

a bejelentett belterületi ingatlan tulajdoni lapját.

Azt az ingatlanhasználót, aki ingatlanának parlagfűtől mentesen tartásáról nem gondoskodik, a Hatóság növényvédelmi bírsággal sújtja és költségére közérdekű védekezés keretében gondoskodik a parlagfű mentesítésről.

A panasz és közérdekű bejelentés elbírálásának határideje 30 nap. A hatósági eljárás ügyintézési határideje 60 nap. 

A bejelentés papíralapú, vagy elektronikus űrlap felhasználásával tehető meg.

Az E-önkormányzat Portál felületéről az Általános és egyéb igazgatási ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító űrlap, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

 

iForm Nyomtatvány megnevezése                                                Ágazat                                            Ügytípus

Bejelentés parlagfűvel vagy allergén gyommal    Általános és egyéb igazgatási ügyek    Mezőgazdaság, környezetvédelem
szennyezett területről

 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

Az eljárás illetékmentes.

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építési és Környezetvédelmi Osztálya

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

A közérdekű védekezéssel kapcsolatos jogorvoslati ügyekben a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal jár el.

 

A határozatok ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is.

A fellebbezést a megtámadott döntést hozó hatóságnál kell előterjeszteni.

A fellebbezés illetékköteles, amelyet az önkormányzat 10700086-42689106-52400009 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számlájára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke 5000 forint.

Végzés elleni fellebbezésért - ha törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni.

Külterületen fekvő növényvédelmi szempontból elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatos bejelentéseiket Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 6.-hoz (3525 Miskolc, Vologda u. 4.) tehetik meg.

A vonatkozó jogszabályi előírások be nem tartása esetén az illetékes önkormányzat jegyzője intézkedik :

- parlagfűvel szennyezett ingatlan esetében a közérdekű védekezés elrendeléséről, valamint a növényvédelmi bírság kiszabásának kezdeményezéséről.

- gyomos, elhanyagolt ingatlanok esetében a növényvédelmi feladatok elvégzése érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítéséről, illetve belterületi ingatlanok tekintetében a közigazgatási szabályszegési eljárás lefolytatásáról.

a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet

a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

Miskolc Település