Tervezett egészségügyi ellátás igénybevétele külföldön

Tervezett külföldi gyógykezelés igénybevétele iránti kérelem.

Kulcsszavak: kérelem külföldi egészségügyi ellátásra; a beteg által választott intézmény, S2 nyomtatvány, szakértői vélemény, Egészségügyi Szakmai Kollégium, Magyarországon nem végzett beavatkozás, orvosszakmai indokoltság

Egészségügyi ellátást tervezetten más EGT tagállamban, a társadalombiztosítás terhére, kizárólag előzetes engedély birtokában lehetséges. A kérelmet az erre a célra rendszeresített és a NEAK honlapjáról letölthető nyomtatványon kell postai úton benyújtani a NEAK felé, mellékelve a releváns orvosi dokumentumokat, a külföldi kórház fogadónyilatkozatát, kezelési és költségtervét.

Ezen ügytípusnál az elektronikus kapcsolattartás kizárt.

A benyújtandó nyomtatvány a 340/2013 (IX.25) Korm. rendelet melléklete, az alábbi linkről letölthető:

http://neak.gov.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_532993.html

Az eljárás a hatósági eljárás szabályai szerint történik, a kérelem beérkezésétől – ide nem értve a szakértői megkeresés (8-21 nap) és az esetleges hiánypótlások (15-max: 45 nap) idejét - számított max 60 nap.

A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. Rendelet 2. melléklete, releváns orvosi dokumentáció, külföldi egészségügyi intézmény által kiadott fogadó nyilatkozat, részletes kezelési terv, és árajánlat.

Az eljárás díjfizetési kötelezettséggel nem jár.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő jár el ezen hatósági ügyekben, kizárólagos hatáskörrel.

http://neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/tervezett_kulfoldi_gyogykezeles

Főszabály szerint fellebbezni az uniós rendeletekben  és az uniós irányelvben meghatározott döntések esetében lehet. A másodfokú eljárást az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) folytatja le. Lehetőség van ugyanakkor méltányossági körben hozott döntés meghozatalára is, ebben az esetben a döntés ellen jogsérelemre való hivatkozással, annak közlésétől számított harminc napon belül bírósági úton  lehet jogorvoslatot kérni.

Az eljáró hatóság döntésében minden esetben tájékoztatja önt az irányadó jogorvoslati eljárás részletszabályairól.

Közös szabály valamennyi esetben, hogy

A kérelemre induló eljárásokhoz valamennyi esetben szükséges a Kormányrendelet szerinti, a kérelem személyes és szakmai adatait tartalmazó 2. számú melléklet, amelyet a kérelmezőnek (a beteg, a kezelőorvos, a beteg hozzátartozója) kell benyújtania, valamint a releváns orvosi dokumentáció. Hiányos kérelem esetén a NEAK hiánypótlásra hívja fel a kérelem benyújtóját. Amennyiben a hiánypótlásra rendelkezésre álló idő eredménytelenül eltelik, két döntés lehetséges: a NEAK  az eljárást megszünteti, vagy a rendelkezésre álló iratokból hozza meg döntését. A NEAK a kérelmet alaki és tartalmi tekintetben is megvizsgálja, melynek során  megvizsgálja, hogy a kérelmező rendelkezik-e magyar társadalombiztosítási jogviszonnyal, illetve a kért külföldi ellátás itthon a társadalombiztosításba befogadott és finanszírozott-e kezelésnek minősül.

Amennyiben igen, úgy a rendeleti és irányelvi ágon folytatódik az eljárás.

Amennyiben Magyarországon nem befogadott, vagy nem végzett ellátásra irányul a kérelem, úgy a méltányosság körében folytatódik tovább a kérelem bírálata. (Ez utóbbi esetben a kérelmezőnek az ún.: „reális egészségnyereséget” is bizonyítania kell.)

Ha a rendeleti vagy az irányelvi ellátás alapján végzendő külföldi ellátás szükségességét kell vizsgálni, akkor – a befogadási vizsgálatot követően – a beteg esetében meghatározásra kerül az orvosilag indokolt ellátási idő. Az orvosilag szükséges idő meghatározásához a NEAK külső szakértőt is bevon a vizsgálatba, aki elvégzi a vizsgálatot, és az eredményéről szóló dokumentációt megküldeni az NEAK részére.

 

A szakértői vélemény figyelembevételével a NEAK – az Egészségbiztosítási Alap védelme érdekében – olyan hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatót keres, amely a teljesítmény volumen korláton (TVK) felül, a területi ellátási kötelezettségen (TEK) kívül vállalja a beteg ellátását az orvosilag szükséges időn belül. Amennyiben talál ilyen szolgáltatót, a külföldi gyógykezelés iránti kérelmet – a hazai ellátást biztosító, az ellátást vállaló szolgáltató ellátás vállalási nyilatkozatának egyidejű megküldése mellett – elutasítja.

Ha nincs olyan magyar közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató, amely a kérelmezett beavatkozást az orvosilag indokolt időn belül el tudja végezni, akkor a NEAK ellenőrizheti a beteg által megjelölt közfinanszírozott uniós szolgáltató megfelelőségét.

 

Ha a beteg a rendeleti ágat (azaz a teljes ellátás megtérítését (S2-es nyomtatvány)) választja,  akkor abban az esetben, amennyiben a beteg által választott szolgáltató a hazai finanszírozásnál 30%-kal magasabb összegért vállalja az ellátást, a NEAK-nak joga van másik uniós közfinanszírozott szolgáltatót keresni.

 

Ha a beteg az irányelvi ágat választja, úgy megjelölhet és választhat uniós magánszolgáltatót is, ebben az esetben viszont csak a hazai belföldi költséget fizetik ki, utólagosan.

 

Méltányossági eljárás esetén az Egészségügyi Szakmai Kollégium ügyben illetékes tagozata dönt a Magyarországon nem végzett beavatkozás orvos szakmai indokoltságáról. A választott egészségügyi szolgáltatónak – főszabály szerint – uniós közfinanszírozott intézménynek kell lennie.

   

A NEAK általi megtérítés az előirányzat erejéig a teljes ellátási költséget fedezi. Nem téríthető szállásköltség, tolmácsolási költség. Utazási költségek térítése kérelmezhető, és méltányosságból támogatható.

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

NEAK