Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása

A magyar köznevelési intézményekben lehetőség van arra, hogy a tanuló, vagy kiskorú tanuló esetén annak törvényes képviselője előzetesen  kérelmet nyújtson be a tanuló hiányzásának engedélyezésére (pl. utazás, családi esemény). A kérelmet írásban kell benyújtani. A hiányzás engedélyezési folyamatát, annak feltételeit, lehetőségét az intézmény Házirendje szabályozza.

Kulcsszavak: Igazgatói engedély, mulasztás igazolása

A magyar köznevelésben adott intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanuló, vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője.

A tanuló, vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője, a köznevelési intézmény Házirendjében meghatározott szabályok szerint kérelmet nyújt be az intézmény vezetője részére, annak igazolására, amikor előre tudja, hogy bizonyos napokon hiányozni fog a tanuló. 

Az ügyintézési határidőt minden esetben a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), vagy Házirendje szabályozza.

Az eljárás indítása díj- és illetékmentes.

Köznevelési intézmény

A köznevelési intézmény döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen eljárás indítható, amelyet írásban kell benyújtani a köznevelési intézmény részére a döntés közlésétől - vagy a tudomásra jutástól - számított 15 napon belül. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést jogszabálysértésre, vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem esetén. Ez esetben is a köznevelési intézményhez kell benyújtani a kérelmet, de a fenntartónak címezve.

Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet (a fenntartó hatáskörébe tartozó kérelmek kivételével) az iskolaszék, ennek hiányában a szülői közösség és a nevelőtestület tagjaiból álló legalább három tagú bizottság vizsgálja meg.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről;

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról

KK