ZALAEGERSZEG - HELYI IPARŰZÉSI ADÓ IDEIGLENES JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG

Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adóra vonatkozó Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) szerinti rendelkezések 2020. december 31-ével hatályukat vesztették. (Az adózó utoljára a 2020. adóévről adhat ideiglenes helyi iparűzési adóbevallást.)

Jelen ügyleírás az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adóra vonatkozóan a 2020. december 31-ig hatályban lévő Htv. szabályain alapul

Kulcsszavak: HELYI IPARŰZÉSI ADÓ IDEIGLENES JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot.

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység akkor is, ha a vállalkozó bármely - előzőekben nem sorolható - tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erőforrás feltárásának, kutatásának időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy előreláthatóan meghaladja, akkor e tevékenységek végzésének helye a tevékenység-végzés megkezdésének napjától telephelynek minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie.

Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.

A vállalkozó ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet 2020. december 31-ig tehát kizárólag a székhelyén és/vagy a Htv. szerinti telephelyén kívüli településen végezhet valamely önkormányzat illetékességi területén. Az ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettség területi hatálya Magyarország területére korlátozódik, a vállalkozó ezen adójogviszonya csak belföldön jöhet létre.

Ügyet indíthat az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Az adózónak az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége utáni adóról a helyi iparűzési adóbevallást a tevékenysége befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig kell benyújtania.

Az ideiglenes jellegű iparűzési adó bevallása önbevallás és önadózás keretében történik.

Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni iparűzési adó megfizetésének határideje a bevallási kötelezettség határidejével azonos.

Az adóéveken átnyúló egybefüggő munkavégzés esetén az adóév utolsó napjától számított 15 napon belül, azaz pl. 2021. január 15-ig kell a 2020. december 31-ig elvégzett tevékenység vonatkozásában az adókötelezettséget teljesíteni.

Az adóbevallás beadásakor figyelemmel kell lenni arra is, hogy csupán az első 30 napot nem terheli adófizetési kötelezettség. Ilyen esetben az adózó az első alkalommal végzett tevékenység során veszi figyelembe azt, hogy az adókötelezettség a 31. napon keletkezik, a további tevékenységei során az adókötelezettséget a felek közti szerződésben foglalt tevékenység megkezdésének első napjától kell számításba venni. Ez esetben már nem kell azt vizsgálni, hogy a tevékenység a 30 napot eléri-e, akár néhány napos munkavégzés is ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet keletkeztet, hisz az adóév szintjén a munkavégzés Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén az „első” munkából adódóan a 30 napot már meghaladta.

Abban az esetben, ha a konkrét adóéven belül előreláthatólag a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességű területén az építőipari tevékenység időtartama a felek között kötött szerződésbe foglaltak szerint a 30 napot nem haladja meg, nem keletkezik ideiglenes jellegű iparűzési adófizetési kötelezettség, azonban bejelentkezési és adóbevallási kötelezettségét ebben az esetben is teljesítenie kell.

A tevékenység lezárását, mind az építőipari, mind egyéb tevékenység esetén, főszabályként minden egyes alkalommal külön-külön meg kell tenni. Ez alól egyetlen kivétel létezik, amikor a zalaegerszegi önkormányzat illetékességi területén időben párhuzamosan folyik építőipari munkavégzés.

Az iparűzési adó önadózáson alapuló adónem, így az iparűzési adó kapcsán döntés, határozat - határidőben történt teljesítések esetén - nem készül, azonban a sorozatosan kötelezettség szegést elkövető adózók mulasztási bírság szankciójával számíthatnak.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. § értelmében

(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól, a költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén az esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.

Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Az adót az Art-ban vagy más törvényben meghatározott esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez.

Az Art. 2. melléklet II. A) 2. pontja rendelkezik a bevallás benyújtásának határidejéről, mely szerint az adózónak az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége utáni adóról a tevékenység befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig kell az adóbevallást teljesíteni.

Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni iparűzési adó megfizetésének határideje a bevallási kötelezettség határidejével azonos.

A vállalkozó ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet 2020. december 31-ig tehát kizárólag székhelyén és/vagy a Htv. szerinti telephelyén kívüli településen végezhet valamely önkormányzat illetékességi területén. Az adóbevallás elektronikus úton való benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) és az Air. szabályai alapján teljesítendő.

Az adózónak az Elektronikus önkormányzati portálon /https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap/ van lehetősége arra, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az ideiglenes jellegű helyi iparűzési adóbevallását megtegye. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

A még - esetleg - benyújtandó, ideiglenes jellegű helyi iparűzési adóról szóló bevallásokat az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani.

Ide tartozik természetesen a 2020. december 31-ével – az ideiglenes jellegű iparűzési adó hatályon kívül helyezése napjával – befejeződő adókötelezettségről szóló bevallás-benyújtás, amelynek határideje 2021. január 15-e, de az önkormányzati adóhatóságoknak ezen időpontot követően is kell tudnia fogadni az ideiglenes jellegű helyi iparűzési adókötelezettségről szóló bevallásokat egészen az adókötelezettség elévülési ideje utolsó napjáig, azaz 2026. december 31-ig.

Az ideiglenes jellegű helyi iparűzési tevékenység végzése utáni adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Az adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja. Minden megkezdett nap egy napnak számít. Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban az adó mértéke naptári naponként 5 000 Ft.

Az ideiglenes jellegű helyi iparűzési tevékenység végzése utáni adót a tevékenység befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig kell megfizetni. Az adó befizetésére szolgáló számla neve és száma: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Iparűzési Adó Beszedési Számla (11749008-15432704-03540000).

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) és (2) bekezdései alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen az írásba foglalt döntés közlésétől számított 15 napon belül a Zala Megyei Kormányhivatalhoz (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.) címzett, de Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata címzetes főjegyzőjénél előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton (ePapír) történő benyújtására is. A fellebbezés illetékköteles. A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 forint. 

Az elsőfokú adóhatóság határozata ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás illetékét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Illetékbeszedési Számla javára (11749008-15432704-03470000) kell teljesíteni az eljárás megindításakor.

A közigazgatási hatósági eljárási illetéket a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással kell teljesíteni. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról való lemondást tartalmazó nyilatkozat nem vonható vissza.

Zalaegerszeg Település