Távszerencsejáték játékterv módosításának jóváhagyása iránti kérelem

A távszerencsejáték szervezője módosításokat hajt végre tevékenysége során, amelyekhez a szerencsejáték-felügyeleti hatóság jóváhagyó döntése szükséges.

A játékterv módosítás jóváhagyása iránti kérelemmel a szervező a nem rövid távú módosító elképzeléseit, jóváhagyását kéri a hatóságtól. A kérelmet az SZF_38 jelű nyomtatványon terjesztheti elő, de játékterv módosításonként külön eljárásokat kell kezdeményeznie adott nyomtatvány újbóli kitöltésével.

Kulcsszavak: szerencsejáték távszerencsejáték játékterv módosítás jóváhagyás kérelem

Érvényes és hatályos távszerencsejáték szervezésére vonatkozó engedéllyel rendelkező szervező.

A kérelem a szerencsejáték-felügyeleti hatóság (a továbbiakban: hatóság) által rendszeresített SZF_38 jelű „Kérelem távszerencsejáték / online kaszinó szervezésére / játékterv módosításának / játékterv ideiglenes eltérésének a jóváhagyására” elnevezésű formanyomtatványon, az ügyfél Cégkapuján keresztül a hatóság Hivatali Kapujára, valamint személyesen vagy postai úton terjeszthető elő.

A központi ügyfélszolgálat címe: 1051 Budapest, Sas utca 20-22., Telefonszám: +36 (1) 550-2500, eFax: +36 (1) 550-2495.

Ügyfélfogadási idő:

A hatóság valamennyi ügyfélszolgálati pontjának elérhetősége megtalálható a https://szf.gov.hu/kapcsolat/ webhelyen.

A hatóság eljárása során azt vizsgálja, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (Szjtv.), az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.), valamint az egyéb jogszabályokban a távszerencsejáték játékterv módosításával kapcsolatban előírt alaki és tartalmi követelményeknek. Ha a kérelem és annak mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok a jogszabályokban foglaltaknak teljeskörűen megfelelnek, akkor a hatóság a kérelemnek helyt ad (távszerencsejáték módosított játéktervét határozattal jóváhagyja).

A kérelmet a hatóság által rendszeresített alábbi formanyomtatványon kell benyújtani (az eljárásban formakényszer érvényesül):

A kérelemhez az irányadó jogszabályok szerint az alábbi mellékleteket kell csatolni a tartalmi előírásokat is figyelembe véve:

További benyújtandó iratok:

Az eljárásért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek összege kérelmenként 21 ezer forint, közös játékosi egyenleg kialakításához szükséges játékterv módosítása iránti eljárás esetén kérelmenként 6500 forint. A díjat készpénz átutalási megbízással (a hatóság ügyfélszolgálati irodáin rendelkezésre állnak) vagy banki átutalás útján kell megfizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01076129-00000000 számú Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számla javára.

Az átutalás „közlemény” rovatában javasolt feltüntetni a következőket:

Amennyiben a kérelmező az igazgatási-szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem tett eleget, vagy az előírtnál alacsonyabb összeget fizetett meg, a hatóság határidő tűzésével hiánypótló végzéssel hívja fel a szervezőt a fizetés teljesítésére (amely tartalmazza az iktatószámot, illetve az ügyszámot).

Ha a felhívásban megjelölt határidő eredménytelenül telt el, a hatóság az eljárást végzéssel megszünteti. Az eljárás megszüntetése vagy a kérelem elutasítása esetén az igazgatási-szolgáltatási díjat nem kell visszatéríteni a kérelmezőnek.

Szerencsejáték Felügyelet

A határozatban és egyes végzésekben foglaltak jogszerűségének vitatása esetén, e döntések ellen azok közlésétől számított 30 napon belül – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi okok figyelembevételével – az illetékes Törvényszékhez címzett, de a hatóságnál benyújtott keresettel közigazgatási per kezdeményezhető. A pert a hatóság (Szerencsejáték Felügyelet), mint alperes ellen kell megindítani.

A perben jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint elektronikus ügyintézésre köteles, belföldi székhellyel rendelkező, gazdálkodó szervezetnek minősülő ügyfél a keresetlevelet kizárólag a hatóság honlapjáról letölthető (szf.gov.hu „Ügyintézés/Nyomtatványok, űrlapok” menüpont), a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZF_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjesztheti elő a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha azt szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A bírósági tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000 Ft, a peres felet azonban illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a felet az eljárást befejező határozatában hivatalból kötelezi a meg nem fizetett illeték vagy állam által előlegezett költség államnak történő megfizetésére.

A kérelem és annak mellékletei tartalmi vizsgálatát követően, amennyiben szükséges a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor. Hiánypótlás kibocsátásának több ízben is helye van. A hatóság a kérelem elbírálásához előírhatja a kérelem egyes adatainak részletezését, kiegészítését. A kérelmező a hiánypótlási felhívás teljesítésére határidő hosszabbítást kérhet, melyről a hatóság végzéssel dönt. Ha az ügyfél a hatóság által biztosított határidőben, illetőleg teljes körűen nem tesz eleget, a hatóság a kérelemre indult eljárást végzéssel megszünteti. Az ügyfél a hiánypótlást az SZF_08 jelű, Hiánypótlás elnevezésű nyomtatvány felhasználásával is teljesítheti, de ennek használata nem kötelező.

Amennyiben a kérelem és mellékletei érdemi döntés hozható, akkor – a kérelem elutasítását kivéve – a hatóság határozattal jóváhagyja a távszerencsejáték módosított játéktervét.

A játékterv módosítás, illetve a játéktervtől történő ideiglenes eltérése a jóváhagyott játéktervet az alábbi területeken érintheti:

Az érintett módosításokat be kell jelölni a kérelem nyomtatványon.

A hírközlő eszköz és rendszer által történő szerencsejáték szervezési tevékenység engedélyezéséhez az egyéb feltételek teljesítésén túl a szervezőnek igazolnia kell, hogy

A játékterv módosítás jóváhagyása iránti kérelem elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf08/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf38/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szfkper/

SZF