Levéltári adatok igénylése és másolatkiadás a hadigondozási igényjogosultság megállapításához, hadigondozással kapcsolatos iratok megkeresése és másolatok készítése

Hadirokkantak, hadigyámoltak, hadiözvegyek és hadiárvák hadigondozásra jogosító iratainak megkeresése és hiteles másolat kiadása. A levéltár tájékoztatást ad a kérelmezett hadigondozással kapcsolatos iratok meglétéről vagy hiányáról, a további MNL-en kívüli lehetséges iratőrző helyekről.

Kulcsszavak: hadigondozás, hadirokkant, hadigyámolt, háborús áldozat, hadiözvegy, hadiárva, hadigondozott családtag, hadifogság, katonai szolgálat, munkaszolgálat, levéltár, másolat

Ügyben érintett állampolgár, aki:
a) katonai szolgálat;
b) kötelező katonai előképzés;
c) légitámadás és hadművelet;
d) visszamaradt robbanóanyag felrobbanása
 során vagy következtében testi épségének vagy egészségének károsodása folytán hadieredetű fogyatkozást szenvedett, továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként, illetőleg hadigondozott családtagként kell gondozásba venni.

A levéltári adatigényléshez előzetesen űrlapot kell kitölteni. Az űrlap elérhető az Ügyintézés indítása gombra kattintva, vagy az elektronikus levéltári portálon, a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján, illetve rendelkezésre áll a Magyar Nemzeti Levéltár ügyfélszolgálatain és a Kormányablakokban is.

 

Az ügyintézési határidő 30 nap.

A hadirokkantság igazolására szolgáló, rendelkezésre álló dokumentumok másolatai, a hadirokkantság beállására vonatkozó ismert tények, információk : hadigondozási ügyekben kiadott határozatok. Hadigondozó bizottsághoz benyújtott, a kérelmek jogosságát bizonyító igazolások (a kérelmező illetőségi helyén működő jegyző, körjegyző, polgármester adta ki) pl. illetőségi vagy vagyoni bizonyítvány. Hadigondozási (alap)iratok: a nyilvántartó hatóságok által a hadigondozottak neve szerinti betűrendben őrzött, az egyes hadigondozottakra vonatkozóan egybegyűjtött kérelmek, tárgyalási iratok, igazoló okmányok, orvosi leletek, katonai anyakönyvi lapok, kihallgatási jegyzőkönyvek, a hadigondozotti státuszra és a pénzellátásra vonatkozó megállapító és megszüntető határozatok együttes elnevezése.

Illetékfizetési kötelezettség nem áll fenn.

A Magyar Nemzeti Levéltár illetékes: azok esetében, akik számára hadigondozott, illetve hadiárva ellátást állapítottak meg, illetve folyósítottak, a megállapítás helye  vagy a háborús áldozat utolsó állandó lakhelye szerint illetékes megyei levéltárhoz (nem budapesti) kell fordulni a megkereséssel.
BFL illetékes azok esetében, akik számára a hadigondozott, illetve hadiárva ellátást a mai Budapest területén állapították meg, illetve folyósították. A kutatás megkezdéséhez az akkori kerület, illetve helység megadása szükséges. Fontos kiemelni, hogy a levéltárak a adatokat szolgáltatnak, az igény jogosságát a kormányhivatalok bírálják el.

Emberi Erőforrások Minisztériuma/jogorvoslatra bírósági úton van lehetőség.

Panasz benyújtására van lehetőség a Magyar Nemzeti Levéltárhoz benyújtott adatigényléssel kapcsolatban  az ugyfelszolgalat@mnl.gov.hu címen.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1995. évi LXVI. törvény 13. § d.); a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 47. §, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.törvény; a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tv., az Ltv. 13. § d) pont.

MNL ÜSZ