GYÖNGYÖS – CÍMKÉPZÉS

Magyarország területén található minden olyan teleknek a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie, amely beépítésre szánt területen fekszik, továbbá a telken található összes épületnek, az épületben található lakásnak és minden egyéb önálló rendeltetési egységnek, illetve amennyiben beépítésre nem szánt területen fekszik és azon épületet létesítettek, illetőleg azon pince található.

Kulcsszavak: KCR címképzés címregiszter címadat módosítás megszüntetés

Természetes személy (állampolgár), jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

A szükséges dokumentumokat az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.

Benyújtás formája és módja: A gazdálkodó szervezetnek minősülő kérelmező (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az eljáró hatósággal.  A kérelem nyomtatványlap e-papírként küldhető meg az eljáró hatóságnak. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett személy papír alapon tarthat kapcsolatot az eljáró hatósággal. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett természetes személy papír alapon nyújthatja be a ’Kérelem cím megállapítására és módosítására’ elnevezésű űrlapot kitöltve, kinyomtatva, aláírva, a 10. pont szerinti csatolandó dokumentumokkal együtt.

Az eljáró hatóság által rendszeresített nyomtatványlap a www.gyongyos.hu honlapról tölthető le.

Elérhetősége:  https://gyongyos.hu/nyomtatvanyok/altalanos igazgatasi ugyek

A kérelem elbírálásának határideje: 60 nap

A címképzési és címmódosítási eljárás illetékmentes.

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága

A címképzési kérelem tárgyában hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye.  

A döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet a Heves Megyei Kormányhivatalnak címzett, de a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságához (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.)   fellebbezést benyújtani. A Heves Megyei Kormányhivatal (3300 Eger, Kossuth utca 9.) a fellebbezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmát tekintve azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.  A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.   A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.   

Cím akkor keletkezik, ha valamennyi, jogszabályban előírt címadatát bejegyezték a központi címregiszterbe. 

A cím akkor szűnik meg, ha valamennyi címadatát törölték a központi címregiszterből. 

A cím akkor módosul, ha valamely címeleme megváltozik.

https://gyongyos.hu/nyomtatvanyok/ elérhetőségen:

-          Kérelem cím megállapítására és módosítására

Gyöngyös Település