GYÖNGYÖS – MEGHATALMAZÁS ÖNKORMÁNYZATI ADÓÜGYEKBEN

Ha törvény nem tiltja, úgy az adóhatóság előtti eljárásban az ügyfelet az ügyfél által meghatalmazott személy képviselheti.

Kulcsszavak: meghatalmazás Gyöngyös; meghatalmazás önkormányzat Gyöngyös; meghatalmazás adóügyekben Gyöngyös; képviselet adóügyekben Gyöngyös

Meghatalmazó adózó

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air.) 14.-21. §-a rendelkezik az adóhatóság előtti képviseletről. Az Air. 14. § (1) bekezdése szerint, ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése alapján a jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

Az adózó a képviselet ellátására állandó- vagy eseti meghatalmazást adhat.

Állandó meghatalmazás esetén a meghatalmazottak köre eltérő attól függően, hogy a meghatalmazó magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet. Az Air. 17. §-a tételesen felsorolja azokat a személyeket, akik adóügyekben meghatalmazottként járhatnak el.

Az állandó meghatalmazás alapján eljárni jogosultak:

1.   Jogi személyt és egyéb szervezetet az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján

a) a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, foglalkoztatott - fióktelep esetében ideértve az anyavállalat foglalkoztatottját is -,

b) kamarai jogtanácsos,

c) ügyvéd,

d) ügyvédi iroda,

e) európai közösségi jogász,

f) nyilvántartásba vett adószakértő, nyilvántartásba vett okleveles adószakértő, nyilvántartásba vett adótanácsadó, könyvvizsgáló, könyvelő,

g) számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet törvényes vagy szervezeti képviselője, foglalkoztatottja, tagja,

h) környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is és

i) a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki üggyel kapcsolatban jövedéki ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is

képviselheti.

2.  Természetes személyt az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján bármely - képviseletre alkalmas - nagykorú személy is képviselheti.

Az eseti meghatalmazás nem állandó jellegű képviseletre, hanem meghatározott eljárás során vagy eljárási cselekmény tekintetében jogosítja a meghatalmazottat képviseletre.

Amennyiben az adózó képviselettel kíván az ügyében eljárni, úgy meghatalmazást kell benyújtania a meghatalmazás módjáról, a meghatalmazott, valamint a képviseletre vonatkozó adatok tekintetében.  

Benyújtó személye: az adózó (meghatalmazó)

Benyújtás formája és módja: A gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az adóhatósággal.  Az elektronikus ügyintézés során a meghatalmazás benyújtására az "ASP-ADO-MHT Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben" iForm típusú űrlap (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) szolgál.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett személy (idetartozik mindenki, aki nem minősül gazdálkodó szervezetnek, egyéni vállalkozónak) főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal. A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva kell személyesen vagy postai úton az önkormányzati adóhatósághoz benyújtani.  A meghatalmazás benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben” Word formátumú papíralapú adatbejelentési nyomtatványon, mely » Nyomtatványok (gyongyos.hu) /Adóügyek nyomtatványai/Kérelem-nyomtatványok úton érhető el, vagy a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linkről indítva az „ASP-ADO-MHT Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben” iForm típusú űrlapon.                                 

Az adóhatóság esetében az ügyintézési határidő harminc nap.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint az egyéni vállalkozó a meghatalmazást az alábbi dokumentum benyújtásával köteles teljesíteni:

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózó papír alapon, a nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, azt személyesen vagy postán keresztül nyújthatja be:

A meghatalmazás benyújtása díj- és illetékmentes eljárás.

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság Adócsoportja

Az Air. 15. § (1) bekezdése értelmében a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Ahhoz, hogy az adózó helyett annak képviselője járjon el, illetve a képviselő által az adózó adóegyenlege elektronikus úton lekérdezhető legyen, az szükséges, hogy a meghatalmazásról szóló – a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt - dokumentum eredeti példányát

ASP-ADO-EGY Adategyeztetés önkormányzati adóügyekben

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról  https://njt.hu/jogszabaly/2017-151-00-00

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről  https://njt.hu/jogszabaly/2017-150-00-00

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól  https://njt.hu/jogszabaly/2017-465-20-22

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól  https://njt.hu/jogszabaly/2015-222-00-00

Gyöngyös Település