Bizonyítvány másodlat igénylése

Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki. A tanuló, illetve kiskorú tanuló esetén annak törvényes képviselője igényli a bizonyítványmásodlatot a vele jogviszonyban vagy egykor jogviszonyban álló köznevelési intézménytől, annak jogutódjától, illetve az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén attól a szervtől, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték.

Kulcsszavak: Bizonyítványmásodlat, elveszett bizonyítvány

Mindazon személyek vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselői, akik az érintett köznevelési intézménnyel, vagy annak jogelődjével tanulói jogviszonyban állnak, vagy álltak és az ott szerzett, a végzettséget igazoló dokumentumokról másodlatot igényelnek.

A bizonyítvány-, vagy törzslapmásodlat igényléséhez írásbeli kérelem benyújtása szükséges, kötelező adattartalommal.

Az ügyintézési határidőt minden esetben a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), vagy Házirendje szabályozza.

A bizonyítványmásodlat kiállításáért az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény 29.§ (1) bekezdése, valamint a 2. melléklet II. 2. d) pontja alapján 3000 forint illetéket kell fizetni.

Köznevelési intézmény

A köznevelési intézmény döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen eljárás indítható. A kérelmet jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozás esetén a köznevelési intézmény fenntartója felé, írásban kell benyújtani a döntés közlésétől - vagy a tudomásra jutástól - számított 15 napon belül. 

Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet (a fenntartó hatáskörébe tartozó kérelmek kivételével) az iskolaszék, ennek hiányában a szülői közösség és a nevelőtestület tagjaiból álló legalább három tagú bizottság vizsgálja meg.

A tanuló, a szülő, a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

KK