Villamos fogyasztásmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem

A villamos fogyasztásmérő pontossági ellenőrzésének (rendkívüli hitelesítés) célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A hitelesítés a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból áll. Az eljárás végén a hatósági bizonyítvány kerül kiadásra.

Kulcsszavak: Villamos fogyasztásmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem

a mérőeszköz tulajdonosa

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

60 nap. Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

A villamosfogyasztásmérő a beépítés helyszínén kiállított kiszerelési jegyzőkönyvének egy példánya.
Az ellenőrző vizsgálat helyszínén biztosított etalonok érvényes hitelesítési bizonyítványai.

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkaszüneti napon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

A hatósági bizonyítványban foglaltak ellen fellebbezésnek helye nincs, a döntés ellen közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelemre való hivatkozással a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett és a területileg illetékes kormányhivatal járási hivatalához benyútott keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított30 napon belül, 3 példányban kelle benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

1. Mikor fordulhatok reklamációval a mérésügyi hatósághoz? - A szolgáltató tulajdonában levő közüzemi villamos fogyasztásmérőkről jogszabályi kötelezettség miatt vezetett nyilvántartás alapján az időszakos hitelesítéseket a szolgáltatók végeztetik el. A reklamációs vizsgálat rendkívüli hitelesítésnek minősül. Szolgáltatóval történt jogvita esetén - a szolgáltatón keresztül kérhető az ellenőrző hitelesítés. A szolgáltató rendeli meg az ellenőrző hitelesítést, amely hitelesítő Laboratóriumban történik előre egyeztetett időpontban.
3. Csak a hatóság foglalkozik rendkívüli hitelesítéssel? - Igen, ilyen vizsgálatot csak Hatóságunk végez.
4. Mi történik, ha nem felel meg a mérő a pontossági ellenőrzésen? - Hatósági bizonyítvány kerül kiadásra, mely alapján a szolgáltató és a fogyasztó a jogszabálynak és a szolgáltatói szerződésnek megfelelően rendezheti a vitát.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem a villamos fogyasztásmérőnél? - A villamos fogyasztásmérő hitelességét a tanúsító és lezáró jelek épsége igazolja.
6. Minden villamos fogyasztásmérőt hitelesíteni kell? - A szolgáltatóval szembeni elszámolási méréseknél alkalmazott villamos fogyasztásmérőket igen.
7. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
8. Hogy állapítható meg, hogy a villamos fogyasztásmérő hitelesítése meddig érvényes? - A hitelesítési engedélyben meghatározott, lezáró helyen elhelyezett ólomplombán a hitelesítés évének utolsó három számjegyét (tanúsító matrica esetén utolsó két számjegyét) tartalmazó hatósági bélyegzéstől számított tízedik év végéig.

EKEIDR2