VESZPRÉM - BEJELENTKEZÉSI KÖTELEZETTSÉG

Amennyiben az adózó Veszprém Város Önkormányzatának területén székhelyet /telephelyet létesít, iparűzési adó kötelezettsége keletkezik.

Szálláshely létesítése estén az adóalany idegenforgalmi adóbeszedésre kötelezetté válik.

Az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó adóhatósági nyilvántartásba vétele érdekében köteles az önkormányzati adóhatósághoz bejelentkezni, feltéve, hogy a törvény eltérően nem rendelkezik.

 

Kulcsszavak: Adó és változás bejeltés

Az iparűzési adó alanyának tekintendő a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző:

 

Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban SZJA tv.) 3.§ 17. pont szerinti egyéni vállalkozó:

 

Idegenforgalmi adó alanya: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 30. §-a és Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi  adókról szóló 33/2014. (VI. 30.) számú önkormányzati rendelete alapján adókötelezettség terheli azt a személyt, aki nem állandó lakosként Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Bejelentési kötelezettség az adóbeszedésre kötelezettet terheli. 

 

Ügyet indíthat az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó adóhatósági nyilvántartásba vétele érdekében köteles az önkormányzati adóhatósághoz bejelentkezni, feltéve, hogy a törvény eltérően nem rendelkezik.

Ugyan bejelentkezési kötelezettséget nem kell teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé, de szeretném tájékoztatni a vállalkozási tevékenységet érintő egyéb, olyan helyi iparűzési adó bejelentési-, bevallási kötelezettségekről is, amelyről a cégbíróság, a kincstár, bíróság által nyilvántartandó jogi személy esetében a bíróság, jogszabály alapján az adóhatóságot nem köteles értesíteni, ezért annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az adózónak kell azt az előírt nyomtatványon közvetlenül az önkormányzati adóhatóságnak bejelentenie.

Külön bejelentést tesz ugyanis szükségessé – többek között – a jogutódlással létrejött új vállalkozások, valamint az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő veszprémi székhelyet, telephelyet létesítő, valamint korábban már működő más önkormányzat illetékességi területén lévő vállalkozások részéről az iparűzési adóban az adóelőlegnek a bejelentése.

A Htv. 41. § (1) bekezdése szerint - a vállalkozó a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra – az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként – adóelőleget köteles a bejelentkezéssel egyidejűleg az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, illetve minden más esetben a bevallás-benyújtással egyidejűleg bevallani. A benyújtott – adóelőleget tartalmazó – bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.      

Nem kell adóelőleg bejelenteni, bevallani a Htv. 41. § (4) bekezdése alapján:

a) az előtársaságnak,

b) az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az első adóelőleg-fizetési időszakra,

c) az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá

d) arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.

 

Bejelentési kötelezettség áll fenn a helyi iparűzési adóban, amennyiben a vállalkozás a NAV-nál a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) hatálya alá tartozik és az iparűzési adóban is a KATA szerinti tételes adózási módot szeretné választani. Az adózó erre vonatkozó szándékát a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelentheti be az önkormányzati adóhatóság számára, a bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatvány V. pontjának kitöltésével. A KATA hatálya alá történő bejelentkezésre nyitva álló határidő jogvesztő.  A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik, s utoljára abban az adóévben érvényes, amelyben bejelenti, hogy az adó alapját nem a KATA adózás szerint kívánja megállapítani

A szálláshely üzemeltetője (adóbeszedésre kötelezett) az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.

A bejelentkezés, változás-bejelentés elektronikus úton való benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény szabályai alapján teljesítendő.

Elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek a gazdálkodó szervezetek, az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek, valamint az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek. 

Papír alapon kizárólag azok az adózók nyújthatják be a nyomtatvány, akik idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettségüket nem vállalkozóként, hanem adószámos magánszemélyként végzik.

A mezőgazdasági őstermelő, mezőgazdasági őstermelők családi gazdaságának tagjai számára amennyiben nem egyéni vállalkozóként végzik tevékenységüket a székhely, telephely szerinti önkormányzathoz bejelentkezési kötelezettségüket papír alapon is teljesíthetik.

Azon ügyfelek, akik elektronikus ügyintézésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek, szabadon határozhatják meg (rendelkezhetnek arról), hogy az adóhatóság számukra elektronikus úton a KÜNY tárhelyükre dokumentumot küldjön. A Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/.

 

Az önkormányzati adóhatóság a bejelentkezési kötelezettség elmaradása, hiányos teljesítése, vagy bejelentési, változásbejelentési kötelezettség valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. § értelmében

(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

A kisadózó vállalkozás (KATA) hatálya alá tartozó adózók az iparűzési adóban akkor választhatják a KATA szerinti tételes adózási módot, ha erre vonatkozó szándékukat a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig bejelentik az önkormányzati adóhatóság számára.

A vállalkozási tevékenységet érintő egyéb bejelentési és adóelőleg bevallási kötelezettség esetén, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az adózónak kell azt az előírt nyomtatványon közvetlenül az önkormányzati adóhatóságnak bejelentenie.

A szálláshely üzemeltetője (adóbeszedésre kötelezett) az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.

Az ügyintézési határidő a bejelentkezésnek, változás-bejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Az adót az Art-ban vagy más törvényben meghatározott esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez. 

A bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatvány az e-Önkormányzat portálon az ügyindítás menüpontban, az ügytípusnál kiválasztható általános adónyomtatványok között található meg.

KATA adózásra történő bejelentkezés esetén, kérjük, csatolják a KATA adóalanyiságot igazoló dokumentumot (pl. NAV törzsadat).

Az űrlapokat azon adóalanyok, akik/amelyek az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek (pl. őstermelők, társasházak, lakásszövetkezetek, adószámmal nem rendelkező alapítványok, egyesületek stb.) az ŰRLAPKITÖLTÉS BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL  gombra kattintva tudják elérni.

 

A Htv. 41. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján annak a vállalkozónak, aki az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdi, vagy átalakulással jött létre (tehát nem kezdő vállalkozó!), a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként adóelőleget köteles a bejelentkezéssel egyidejűleg bejelenteni. A benyújtott – adóelőleget tartalmazó – bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

Nem vonatkozik e bejelentési kötelezettség a Htv. 41. § (4) bekezdése alapján az előtársaságra, az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozóra az adókötelezettség keletkezésének adóévében, továbbá arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott adóelőleget.

Az előzőekben leírtak alapján – a Htv. 41. § (3) bekezdés szerinti esetekben – adóelőleg bejelentésére kötelezett adózónál az előlegfizetési időszak az adókötelezettség, vagy az átalakulás kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3.sz. mellékletének II. A) 1.a) pontja alapján az adózó az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg.

A Htv. 39/B. § (3) bekezdése alapján a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó (KATA) a (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja - a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően - székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része. 

Ugyanezen paragrafus (4) bekezdése alapján ha a kisadózó vállalkozás a (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást választja és a kisadózó vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben 12 hónap, akkor adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig, amennyiben 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig fizeti meg.

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, az ügyfélszolgálati irodán bankkártyával történő befizetéssel, illetve az e-Önkormányzat portál internetes felületen bankkártyás fizetéssel teljesítheti.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, készpénz-átutalási megbízással, az ügyfélszolgálati irodán bankkártyával történő befizetéssel, e-Önkormányzat portál internetes felületen bankkártyás fizetéssel teljesítheti.

Iparűzési adó beszedési számla11748007-15430001-03540000

Idegenforgalmi adó beszedési számla: 11748007-15430001-03090000

Ügyfélszolgálatunkon  saját adószámlára történő befizetés esetén személyi azonosító okmány felmutatása, hozzátartozó / más adózó adószámlájára történő bankkártyás befizetés esetén meghatalmazás szükséges!

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője

A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóirodájánál benyújtandó, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10 000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5 000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft, amelyet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Nyrt.-nél vezetett 11748007-15430001-03470000 számú Államigazgatási Eljárási Illeték számlára kell megfizetni.  A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

Az iparűzési adó önadózáson alapuló adónem, így az iparűzési adó kapcsán döntés, határozat – határidőben történt teljesítések esetén - nem készül. Az adózó - a törvényi előírásoknak megfelelően - folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről.

Az e-Önkormányzat portál az ügyfélkapuval/cégkapuval rendelkező természetes és jogi személyek számára lehetőséget biztosít az adófolyószámla lekérdezésére.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi adókról szóló 33/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelete

Veszprém Település