Kiiratkozás a köznevelésből

A magyar köznevelésből kizárólag az a tanuló iratkozhat ki, aki nem tanköteles. A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a 16. életévét betölti.A sajátos nevelési igényű tanuló esetében a tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a 23. életévét betölti. Azon köznevelési intézményből lehet kiiratkozni ezen eljárás során, amelyben a tanulók tankötelezettségüket teljesítik, így különösen az általános iskolából vagy középiskolákból.

Kulcsszavak: Kiiratkozás, tankötelezettség

A magyar köznevelésben adott köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, nem tanköteles tanuló, vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője.

A nem tanköteles tanuló vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője kezdeményezi a magyar köznevelésből való kiiratkozást a köznevelési intézmény felé.

Az ügyintézési határidőt minden esetben a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), vagy Házirendje szabályozza.

Az eljárás indítása díj- és illetékmentes.

Köznevelési intézmény

A köznevelési intézmény döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen eljárás indítható. A köznevelési intézmény tanulói jogviszony megszüntetésével kapcsolatos döntése ellen minden esetben a köznevelési intézmény fenntartója felé, írásban kell benyújtani a döntés közlésétől - vagy a tudomásra jutástól - számított 15 napon belül. A jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem esetén is a fenntartó jár el.

Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet (a fenntartó hatáskörébe tartozó kérelmek kivételével) az iskolaszék, ennek hiányában a szülői közösség és a nevelőtestület tagjaiból álló legalább három tagú bizottság vizsgálja meg.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

KK