Beiratkozás a magyar köznevelésbe

Azon gyermekek köznevelési intézménybe történő beiratkozása érdekében szükséges az ügy indítása, akik a magyar köznevelésben korábban még nem vettek részt (pl. külföldi tartózkodás miatt), de tanulmányaikat Magyarországon, valamelyik köznevelési intézményben kívánják folytatni.

Kulcsszavak: Magyar köznevelés, beiratkozás, külföldi állampolgár tanulmányai

Kiskorú gyermek esetén a törvényes képviselő, nagykorú tanuló esetében saját maga járhat el a beiratkozás folyamatában.

A jelentkezés/kérelem benyújtása előtt a tanuló, vagy kiskorú gyermek esetén a törvényes képviselője az intézménytől tud tájékoztatást kérni, hogy van-e szabad hely az intézményben, amennyiben igen, akkor milyen feltételekkel lehet beiratkozni/felvételt kérni. A felvételről és annak feltételeiről az intézmény vezetője dönt. A köznevelési intézménytől kapott információk alapján kell a szükséges adatokat és dokumentumokat benyújtani.
Az elektronikus ügyintézést követően, az egyes intézményekbe történő beiratkozáskor be kell mutatni a tanuló nevére kiállított személyazonosító igazolványt és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

Az ügyintézési határidőt minden esetben a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), vagy Házirendje szabályozza.

Az eljárás indítása díj- és illetékmentes.

Köznevelési intézmény (általános iskola, középfokú intézmény)

A köznevelési intézmény döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen eljárás indítható. A köznevelési intézmény tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatos döntése ellen minden esetben a köznevelési intézmény fenntartója felé, írásban kell benyújtani a döntés közlésétől - vagy a tudomásra jutástól - számított 15 napon belül.

Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet (a fenntartó hatáskörébe tartozó kérelmek kivételével) az iskolaszék, ennek hiányában a szülői közösség és a nevelőtestület tagjaiból álló legalább három tagú bizottság vizsgálja meg.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről;

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről;

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

KK