MISKOLC - Szabálytalan állattartás

Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. A jegyző lakossági bejelentés vagy hatósági észlelés, jelzés alapján az állattartás helyén ellenőrzést folytat le. Ha a szemle eredményeként a jogsértés megállapításra kerül, a jegyző az állattartót a feltárt hiányosság, szabálytalanság megszüntetésére kötelezi, vagy egyéb törvény/kormányrendelet alapján közigazgatási szankciót állapít meg.

Kulcsszavak: MISKOLC - Szabálytalan állattartás

Természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet.

Bejelentésre irányuló kérelem benyújtása szükséges.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

A bejelentést az e-Papír szolgáltatás igénybevételével lehet benyújtani ügyfélkapun keresztül. Kérjük először a Címzettnél Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát szíveskedjen kiválasztani.

Témacsoportnál Egyéb, Ügytípusnál Egyéb ügyeket kérjük kiválasztani.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztálya

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

A jegyző határozata ellen bírósági úton van helye jogorvoslatnak. A keresetlevelet a közlésétől számított harminc napon belül kell hivatalunkhoz benyújtani. A keresetlevelet – jogi képviselő nélkül eljáró félnek - a Miskolci Törvényszéknek (Miskolc, Dózsa Gy. u. 4.) címezve, hatóságomnál kell benyújtani 3 példányban vagy ajánlott küldeményként postára adni, vagy a jogszabályban meghatározott nyomtatványon elektronikusan is előterjesztheti.

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az állattartás helyi szabályairól szóló módosított 24/2010.(VI.30.) számú rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2012. (XII.15.) számú önkormányzati rendelete alapján hatályát vesztette, így az állattartásra vonatkozó általános szabályozást az állatok védelméről és kíméletéről szóló mód. 1998. évi XXVIII. törvény, illetve ennek végrehajtására kiadott kormány és szakágazati miniszteri rendeletek adják.

A szabálytalan ebsétáltatás, harapás tekintetében szabálysértési eljárás lefolytatása lehet indokolt. Az eljárást a Miskolci Rendőrkapitányságnál kell kezdeményezni, mint általános szabálysértési hatóságnál. (3525 Miskolc, Fábián kapu 4.).

Az állattartási panaszügyek egyediek, így a szabálytalan állattartással kapcsolatban konkrét panaszbejelentést kell benyújtania a jegyzőhöz a tartási körülmények megfelelősségének a vizsgálata céljából.

Bejelentésnek minimálisan tartalmaznia kell:

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló mód. 1998. évi XXVIII. törvény szabályozza többek között az állat tartásának általános szabályait (4-5. §), az állatok kíméletére, az állatkínzás tilalmára (6.-8/B. §), az állaton történő beavatkozás, az állat életének kioltására (9. §-12. §) vonatkozó előírásokat.

A törvény végrehajtására kiadott, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 13-17. §-a szabályozza továbbá a kedvtelésből tartott állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozó különleges rendelkezéseket.

Ezen túl az állattartásra külön jogszabályok számos előírást tartalmaznak, mint például a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999.(III.31.) FVM rendelet, az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló mód. 41/1997.(V.28.) FM rendelet, az élelmiszerlánc és hatósági felügyeletéről szóló mód. 2008. évi XLVI. tv., továbbá az állattenyésztésről szóló mód. 1993. évi CXIV. törvény.

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzője állatvédelmi hatóságként az állatok védelméről és kíméletéről szóló módosított 1998. évi XXVIII. törvény, a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló mód. 2017. évi CXXV. törvény, illetve a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet megsértése esetén, az állatok védelme érdekében különböző intézkedéseket tehet, mint például: az állattartás helyszínén helyszíni szemlét tarthat, az állattartással kapcsolatosan iratokba betekinthet, az állattartótól az állattartással kapcsolatos felvilágosítást, adatot kérhet.

A jegyző, mint egyik állatvédelmi hatóság 2021. január 1-től a következő közigazgatási szankciókat alkalmazhatja a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 2. § (3) bekezdés szerint

a) figyelmeztetés,

b) * 

c) közigazgatási bírság,

d) tevékenység végzésétől történő eltiltás,

e) elkobzás.

A (4) bekezdés alapján törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet további közigazgatási szankciókat állapíthat meg. A jegyzőnek egyéb szankciók alkalmazására is lehetősége van például állatvédelmi bírságot szabhat ki, az állattartót meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére, vagy abbahagyására kötelezheti, illetve végső soron az állattartást korlátozhatja, illetve megtilthatja, vagy az eset kapcsán más illetékes hatóságot intézkedésre hívhat fel, vagy eljárását kezdeményezheti, a nem kedvtelésből tartott állat tartása esetén képzésen való részvételre kötelezhet, tartási gyakorlattal rendelkező személy igénybevételére kötelezhet.

2021. január 7-től az állatvédelmi bírság alapösszege hetvenötezer forint, ha az állatvédelmi bírság kiszabására okot adó jogsértés elszenvedője kedvtelésből tartott állat, továbbá a hatóság az állatvédelmi bírságot helyszíni bírságként is kiszabhatja.

A bírság megfizetése továbbra sem mentesít más jogkövetkezmények alól.

2022. január 1-től a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a 14/A. §-al egészül ki az alábbiak szerint:

„14/A. § (1) bekezdés rendelkezése szerint az eb nem tartós, átmeneti kikötése az alábbi feltétel esetén megengedett:

a) az állaton végzett ápolás, illetve gyógykezelés céljából, annak idejére,

b) az állat veszélyes viselkedése miatt, a veszélyeztetés idejére,

c) közlekedésbiztonsági, az állat testi épsége és a járműforgalom zavartalan működése érdekében, vagy

d) állatról emberre terjedő betegség megelőzése esetén, a betegség idejére.

A (2) bekezdés alapján az eb esetében az (1) bekezdés szerinti átmeneti megkötésnél használt eszköz hossza

a) kistestű ebnél 5 méternél,

b) közepes testű ebnél 7 méternél,

c) nagytestű ebnél 9 méternél,

d) futólánc esetén a feszített és a futó részek hosszának összege 8 méternél, a futó rész hossza 3 méternél rövidebb nem lehet.

A (3) bekezdés előírja, hogy a (2) bekezdés szerinti, átmeneti megkötéshez alkalmazott nyakörvnek forgóval ellátottnak kell lennie, és az az eb életfunkciót, táplálkozását nem nehezítheti el, az az állat számára fájdalmat nem okozhat.

A (4) bekezdés szerint a lóféle esetében az istállón kívüli kikötés időtartama alkalmanként nem haladhatja meg a 60 percet.”

Az állattartást korlátozni, illetve megtiltani a jegyzőnek, vagy a kormányhivatalnak van lehetősége az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén.

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról

32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet a lófélék egyedeinek azonosításáról

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátószervek kijelöléséről

785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól

Miskolc Település