GYÖNGYÖS – BEJELENTÉS DESZTILLÁLÓBERENDEZÉS TULAJDONJOGÁRÓL, TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRŐL

A magánfőzőnek a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást be kell jelentenie a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Kulcsszavak: bejelentés desztillálóberendezésről Gyöngyös; magánfőző bejelentése Gyöngyös; desztillálóberendezés szerzésének bejelentése Gyöngyös; magánfőzés bejelentése Gyöngyös

A desztillálóberendezés magánfőző tulajdonosa.

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást, az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Benyújtó személye: az adózó (magánfőző) vagy törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja: A gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az adóhatósággal.  Az elektronikus ügyintézés során a bejelentésre az "ASP-ADO-042B Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről" iForm típusú űrlap (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) szolgál.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett személy (idetartozik mindenki, aki nem minősül gazdálkodó szervezetnek, egyéni vállalkozónak) főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal. A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, azt személyesen vagy postán keresztül kell az önkormányzati adóhatósághoz benyújtani.                                 

A bejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről” Word formátumú papíralapú adatbejelentési nyomtatványon, mely » Nyomtatványok (gyongyos.hu) /Adóügyek nyomtatványai/Helyi jövedéki adó úton érhető el, vagy a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linkről indítva az „ASP-ADO-042B Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről” iForm típusú űrlapon.

A természetes személy adózó kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózó ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amennyiben a kötelezettségét megszegte. Kötelezettség megszegésnek minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

A magánfőzőnek a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást, az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Az adóhatóság esetében az ügyintézési határidő harminc nap.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint az egyéni vállalkozó a bejelentést az alábbi dokumentum benyújtásával köteles teljesíteni:

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózó papír alapon, a nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, azt személyesen vagy postán keresztül nyújthatja be:

A desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, annak változásáról benyújtott bejelentés benyújtása díj- és illetékmentes eljárás.

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság Adócsoportja

A magánfőzésre és a bérfőzésre vonatkozó (hatályos) előírásokat  a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt) szabályozza. E szerint:

Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása (Jöt. 3. § (3) bek. 19. pont);

Magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik (Jöt. 3. § (3) bek. 20. pont);

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást, az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz (Jöt. 143. § (1) bek.).

A Jöt. 143. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése értelmében a magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról  https://njt.hu/jogszabaly/2016-68-00-00

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről  https://njt.hu/jogszabaly/2017-150-00-00

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról  https://njt.hu/jogszabaly/2017-151-00-00

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól  https://njt.hu/jogszabaly/2017-465-20-22

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól  https://njt.hu/jogszabaly/2015-222-00-00

Gyöngyös Település