Levéltári adatok igénylése és másolatkiadás az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jogok és tények igazolására vonatkozóan.

A levéltár őrizetében található ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jogokól és tényekről szóló határozatok, azok mellékletei (pl. adásvételi szerződések, hagyatéki iratok, megosztási vázrajzok stb.) és egyéb iratok (telekkönyvek, tulajdoni lapok,) hiteles másolatának kiadása. Leggyakrabban előforduló ügyek: tulajdonjogról, szolgalmi jog bejegyzésről, ingatlan megosztásról szóló határozatok, társasházi alapító okiratok.

Kulcsszavak: ingatlan, ingatlan-nyilvántartás, másolat, levéltár, tulajdonjog, tulajdonhasználat bejegyző határozatok, helyrajzi szám

Ügyben érintett állampolgár vagy jogi személy, akinek ingatlan nyilvántartásban bejegyzésre került tulajdonjogának, tulajdonhasználatának igazolására vonatkozóan levéltári adatigénylés történik. Jogosult továbbá az ügyben érintett állampolgár által írásban meghatalmazott személy.

A levéltári adatigényléshez előzetesen űrlapot kell kitölteni. Az űrlap elérhető az Ügyintézés indítása gombra kattintva, vagy az elektronikus levéltári portálon, a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján, illetve rendelkezésre áll a Magyar Nemzeti Levéltár ügyfélszolgálatain és a Kormányablakokban is.

 

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Minden olyan rendelkezésre álló dokumentum másolata, amely a levéltári adatkeresést segíti. (pl. bírósági határozat, egyéb hatóságtól származó irat, térkép, tervrajz stb.).

Illetékfizetési kötelezettség nem áll fenn.

A Magyar Nemzeti Levéltár illetékes a nem budapesti ingatlanokra vonatkozó iratok tekintetében.
Budapest Főváros Levéltára illetékes a Budapesten 1972/73-ig vezetett telekkönyvi betétek, 1961-1972 közötti bejegyzések alapiratai tekintetében.
(Az 1961 előtti alapiratok sem a levéltárban, sem az illetékes ingatlan-nyilvántartási szervnél nem maradtak fenn).

Emberi Erőforrások Minisztériuma/jogorvoslatra bírósági úton van lehetőség.

Panasz benyújtására van lehetőség a Magyar Nemzeti Levéltárhoz benyújtott adatigényléssel kapcsolatban  az ugyfelszolgalat@mnl.gov.hu címen.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény., a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1995. évi LXVI. törvény 13. § d.); a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 47. §, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.törvény; az ingatlan nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény 68. § (2).

MNL ÜSZ