CSURGÓ-KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSE JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

Kulcsszavak: birtokvédelem, jegyző, kereset, bíróság

A jegyző birtokvédelem tárgyában hozott érdemi határozatát sérelmesnek tartó fél (természetes/jogi személy egyaránt).

Amennyiben az ügyfél nem ért egyet a jegyző birtokvédelmi ügyében hozott határozatával, a határozattal szemben keresetet terjeszthet elő, melyet a határozatot hozó jegyzőnél kell benyújtania.

A keresetlevél tartalmazza:

a)    az eljáró bíróság megjelölését,

b)    a felperes nevét, cégjegyzékszámát vagy más nyilvántartásba-vételi számát, lakcímét vagy székhelyét, adóazonosító számát és perbeli állását, továbbá képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve - ha ilyennel rendelkezik - egyéb elérhetőségét,

c)    az alperes nevét, székhelyét és perbeli állását, továbbá - ha ismert - képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét,

d)    a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas, illetve ahhoz szükséges adatot,

e)    azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható,

f)    a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények, illetve azok bizonyítékai előadásával és

g)    a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

Ha a felperes jogi képviselővel jár el, a keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, ügyvédi iroda esetén az ügyintéző nevét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő megjelölését, telefonos, illetve elektronikus elérhetőségét.

Legalább öt személy által közösen benyújtott keresetlevélnek tartalmaznia kell a kérelmezők együttes képviseletét ellátó személy meghatalmazását.

A jegyző a keresetlevelet 8 napon belül az ügy irataival együtt felterjeszti a bírósághoz.

Fő szabály, hogy a keresetlevelet az eljáró jegyzőhöz kell benyújtani, de a Pp. lehetővé teszi a keresetlevelet benyújtó fél számára a kereseti kérelem bíróságon történő közvetlen előterjesztését is.

A jegyző az eljárás teljes iratanyagát a keresetlevéllel együtt, nyolc napon belül terjeszti elő az illetékes bíróságnak elektronikusan ÁNYK-s (P26 számú) nyomtatványon.

A közigazgatási hatósághoz (jegyző/önkormányzat) benyújtott elektronikus dokumentumok csak akkor tekinthetők szabályszerűen előterjesztettnek (joghatályosnak), ha azokat megfelelően hitelesítették.

A kérelem elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül lehetséges.

Űrlap megnevezése: ŰRLAP KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát,

a) amelyre a felperes bizonyítékként hivatkozik,

b) amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve

c) amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A közigazgatási perek főszabályként illetékfeljegyzési jog hatálya alá esnek, de a fizetési kötelezettség az egyedi ügy függvényében ítélendő meg.

Felterjesztésre: Jegyző

Az adott ügy érdemében: az illetékes Járásbíróság.

Ha a közigazgatási szerv a keresetlevél felterjesztésére, illetve továbbítására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget vagy az nem teszi meg a felterjesztés tekintetében megkívánt nyilatkozatot, a bíróság – pénzbírság kiszabása mellett – kötelezi a közigazgatási szervet az ügy iratainak felterjesztésére, illetve továbbítására.

Csurgó Település