Kecskemét - Hazai anyakönyvezés

Magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének, gyermeke külföldön történt születésének, valamint a magyar állampolgárságú házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke és szülője külföldön történt halálesetének hazai – magyarországi - anyakönyvezését.

Kulcsszavak: Külföldi születés, házasság, haláleset, bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyveztetése

Kötelezett azon magyar állampolgár, akinek külföldön történt anyakönyvi eseménye, valamint a külföldön elhunyt magyar állampolgár hozzátartozója. 

Személyesen és meghatalmazott útján kezdeményezhető eljárás, amely kérelemre indul. Az ügytípushoz kapcsolódó formanyomtatványok kitöltése.

A hazai anyakönyvezési eljárás ügyintézési határideje: 75 nap.

Ha a kérelem hiányosan érkezik, az anyakönyvezést végző szerv az ügyfelet 10 munkanapon belül hiánypótlásra szólítja fel.

Az ügytípushoz kapcsolódó formanyomtatványok kitöltése mellett az alábbiak szükségesek:

 

Külföldi anyakönyvi kivonatok (születési, házassági, halotti, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről) beszerzése, hiteles magyar  fordítással ellátva (OFFI, nagykövetség által)

Külföldön történt születés esetén:

- az anya családi állapotát igazoló okirat (férjes, elvált, özvegy) fénymásolata bemutatása

- ha az anya hajadon családi állapotú, ha van, eredeti külföldi apai elismerő nyilatkozat bemutatása

Külföldön történt házasság esetén:

- ha nem első házasság; az előző házasságot megszüntető válási okirat; özvegy családi állapot esetén; halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatának benyújtása

-Külföldön történt válás esetén az eredeti jogerős bírósági végzés  (hiteles  magyar fordítással ellátva) benyújtása

 Ezen kívül:

2004. május 1-jétől az uniós országokban történt válás esetén a 2201/2003 EK (Brüsszel II/A) rendelet szerinti igazolást is csatolni kell, amelyet a válást kimondó bíróság állít ki. Ezen okirat a válás jogerőre emelkedését igazolja. (nem kell lefordíttatni).

- magyar állampolgárságot igazoló igazolványok bemutatása (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) és lakcímkártya 

Nincs fizetési kötelezettség.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Anyakönyvi-Hagyatéki Csoportjánál van lehetőség a kérelmet előterjeszteni. Az anyakönyvbe az anyakönyvi bejegyzést Budapest Főváros Kormányhivatala teljesíti és postázza az anyakönyvi kivonatot.

Felügyeleti szerv: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jogorvoslat: Az anyakönyvvezető döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.  A határozat ellen a közlésétől számított 30 napon belül, a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelemre hivatkozással kereset benyújtásának van helye. A keresetlevelet a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (6722 Szeged, Tábor u. 4. postacím: 6701 Szeged, P.:408.) címezve Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetőjénél kell benyújtani. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, azonban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - illetékfeljegyzési jog illeti meg.

https://ekecskemet.hu/_upload/editor/Leirasok_utmutatok/igazgatas/anyakonyv/Hazai_anyakonyvezes.doc

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A nemzetközi magánjogról szóló 2017.évi XXVIII. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény

 

Kecskemét Település