GYÖNGYÖS – TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS

Talajterhelési díj azokat az ingatlantulajdonosokat terheli, akiknek megvan a lehetőségük arra, hogy az önkormányzat illetékességi területén kiépített szennyvízcsatorna-hálózatra kapcsolódjanak, de ezt mégsem teszik meg.

Kulcsszavak: talajterhelési díj Gyöngyös; talajterhelési díj bevallás Gyöngyös; talajterhelési díj kibocsátó Gyöngyös; talajterhelési díj fizetés Gyöngyös

Talajterhelési díjat kell fizetni annak a kibocsátónak, aki Gyöngyös Városi Önkormányzat illetékességi területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági szennyvízelhelyezést – ideértve azt is, aki egyedi zárt vagy elszivárgó szennyvíztározót – alkalmaz.

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli a kibocsátót. Kibocsátó: minden természetes személy, jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést (emésztőgödröt) alkalmaz. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség tehát arra a környezethasználóra terjed ki, aki/amely az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a továbbiakban: kibocsátó).

A díjkötelezettséget az előző év fogyasztási adatai alapján önadózással kell teljesíteni, azaz a kibocsátónak kell azt megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31. napjáig.

Benyújtó személye: az adózó (kibocsátó), vagy törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja: A gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az adóhatósággal.  Az elektronikus ügyintézés során az díjbevallásra az „ASP-ADO-041 Talajterhelési díj bevallás” iForm típusú űrlap (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) szolgál.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett személy (idetartozik mindenki, aki nem minősül gazdálkodó szervezetnek, egyéni vállalkozónak) főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal. A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, személyesen vagy postán keresztül kell az önkormányzati adóhatósághoz benyújtani.                                 

A díjbevallás kétféle módon nyújtható be:  

A természetes személy adózó kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózó ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amennyiben a kötelezettségét megszegte. Kötelezettség megszegésnek minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adózónak a talajterhelési díjról szóló bevallását önadózással kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31. napjáig.

Az adóhatóság esetében az ügyintézési határidő harminc nap.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint az egyéni vállalkozó a talajterhelési díj bevallást az alábbi dokumentumok benyújtásával köteles teljesíteni:

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózó papír alapon, a nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, azt személyesen vagy postán keresztül nyújthatja be:

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) köteles teljesíteni.

Az adózó a bevallásban megállapított talajterhelési díjat a bevallás benyújtásával egyidejűleg, a tárgyévet követő év március 31. napjáig köteles megfizetni a Gyöngyös Városi Önkormányzat 12001008-01519125-01900004 számú Talajterhelési díj elszámolási számla javára.

A talajterhelési díj bevallás benyújtása díj- és illetékmentes eljárás.

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság Adócsoportja

A talajterhelés díj önadózáson alapuló adónem, vagyis az adót az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni. Ezért a bevallással kapcsolatos döntés (határozat) nem készül, így a jogorvoslat nem értelmezhető.

A környezetterhelési díjról szóló  2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban Ktdt.) 11. §-a szerint talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági szennyvízelhelyezést – ideértve azt is, aki egyedi zárt vagy elszivárgó szennyvíztározót – alkalmaz.

A Ktdt. alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli a kibocsátót. Kibocsátó: környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére és a Ktdt. 2 §-ra figyelemmel minden természetes személy, jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést (emésztőgödröt) alkalmaz. 

A ktdt. 3.§ c) pontja alapján a kibocsátó a talajba juttatott környezetterhelő anyagok minden egysége után környezetterhelési díjat köteles fizetni.

A talajterhelési díj összegét három tényező határozza meg (Ktd. 12.§), mégpedig a talajterhelési díj alapja, egységdíjának mértéke, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó:

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról  https://njt.hu/jogszabaly/2003-89

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről  https://njt.hu/jogszabaly/2017-150-00-00

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról  https://njt.hu/jogszabaly/2017-151-00-00

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól  https://njt.hu/jogszabaly/2017-465-20-22

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól  https://njt.hu/jogszabaly/2015-222-00-00

Gyöngyös Város Képviselőtestülete 26/2004. (IV.26.) KT. számú rendelete a talajterhelési díjról https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/

Gyöngyös Település