Játékkaszinó kitelepülése jóváhagyása iránti kérelem

A hatóság a játékkaszinó üzemeltetésére engedéllyel rendelkező szervező kérelmére, naptári évenként legfeljebb 5 alkalommal, esetenként legfeljebb 30 napos időtartamra engedélyezheti egyes, a játékkaszinó játéktervében jóváhagyott kártyajátékok más helyszínen történő szervezését (a továbbiakban: játékkaszinó kitelepülése). A kérelemhez csatolni kell a játékkaszinó kitelepülésének helyszíne szerinti épület, helyiség jogszerű birtokolását igazoló okmányt, valamint az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló okiratot.

Kulcsszavak: szerencsejáték játékkaszinó kitelepülés kérelem

Hatályos és érvényes engedéllyel rendelkező játékkaszinót üzemeltető gazdasági társaság.

Az eljárásban a gazdálkodó szervezetek, társaságok törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján járhatnak el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással vagy a Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) foglaltak szerint, ez a rendszer kizárólag az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan teszi lehetővé az ügyfél számára más személy meghatalmazását.

A játékkaszinó kitelepülés jóváhagyása iránti formakényszer nélküli kérelem játékkaszinónként (egységenként), illetve kitelepülésenként, elektronikus úton, az ügyfél Cégkapuján keresztül e-papír benyújtásával a szerencsejáték-felügyeleti hatóság (a továbbiakban: hatóság) Hivatali Kapujára, valamint személyesen vagy postai úton terjeszthető elő.

A központi ügyfélszolgálat címe: 1051 Budapest, Sas utca 20-22., Telefonszám: +36 (1) 550-2500, eFax: +36 (1) 550-2495.

Ügyfélfogadási idő:

A hatóság valamennyi ügyfélszolgálati pontjának elérhetősége megtalálható a https://szf.gov.hu/kapcsolat/ webhelyen.

A játékkaszinók kitelepülése szigorú feltételekhez kötött, kizárólag a jóváhagyott játéktervben meghatározott kártyajátékokra vonatkozhat, tehát pénznyerő automatákra nem, időtartamában és az évenkénti alkalmak tekintetében is korlátozott ez a lehetőség, és a szervezőnek szinte minden olyan szabályt alkalmaznia kell, illetve szinte valamennyi olyan személyi, tárgyi és egyéb, működtetési feltétellel rendelkeznie kell a kitelepülés helyszínén, mint amelyek az engedélyezett játékkaszinója helyszínére is vonatkoznak.

A hatóság eljárása során azt vizsgálja, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (Szjtv.) és az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) a játékkaszinó kitelepülésével  kapcsolatban előírt tartalmi követelményeknek. Ha a kérelem és annak mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok a jogszabályokban foglaltaknak teljes körűen megfelelnek, akkor a hatóság a kérelemnek helyt ad (a játékkaszinó kitelepülését határozattal jóváhagyja).

Formakényszer nélküli kérelem, amelyben a kitelepülés leírását kell részletezni, különös tekintettel arra, hogy a kitelepülés helyszínén mely kártyajátékot kívánja a szervező lebonyolítani, hogyan tudja biztosítani ehhez a szerencsejáték biztonságos és szakszerű lebonyolításához szükséges, jogszabály által elírt feltételeket.

A kérelemhez csatolni kell:

További benyújtandó iratok:

Az eljárásért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek összege játékasztalonként 20 ezer forint.  A díjat készpénz átutalási megbízással (a hatóság ügyfélszolgálati irodáin rendelkezésre állnak) vagy banki átutalás útján kell megfizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01076129-00000000 számú Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számla javára.

Az átutalás „közlemény” rovatában javasolt feltüntetni a következőket:

Amennyiben a kérelmező az igazgatási-szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem tett eleget, vagy az előírtnál alacsonyabb összeget fizetett meg, a hatóság határidő tűzésével hiánypótló végzéssel hívja fel a szervezőt a fizetés teljesítésére (amely tartalmazza az iktatószámot, illetve az ügyszámot).

Ha a felhívásban megjelölt határidő eredménytelenül telt el, a hatóság az eljárást végzéssel megszünteti. Az eljárás megszüntetése vagy a kérelem elutasítása esetén az igazgatási-szolgáltatási díjat nem kell visszatéríteni a kérelmezőnek.

Szerencsejáték Felügyelet

A határozatban  és egyes végzésekben foglaltak jogszerűségének vitatása esetén, e döntésekbe  ellen azok közlésétől számított 30 napon belül – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi okok figyelembevételével – az illetékes Törvényszékhez címzett, de a hatóságnál benyújtott keresettel közigazgatási per kezdeményezhető. A pert a hatóság (Szerencsejáték Felügyelet), mint alperes ellen kell megindítani.

A perben jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint elektronikus ügyintézésre köteles, belföldi székhellyel rendelkező, gazdálkodó szervezetnek minősülő ügyfél a keresetlevelet kizárólag a hatóság honlapjáról letölthető (szf.gov.hu „Ügyintézés/Nyomtatványok, űrlapok” menüpont), a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZF_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjesztheti elő a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha azt szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A bírósági tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000 Ft, a peres felet azonban illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a felet az eljárást befejező határozatában hivatalból kötelezi a meg nem fizetett illeték vagy állam által előlegezett költség államnak történő megfizetésére.

A hatóság a játékkaszinó üzemeltetésére engedéllyel rendelkező szervező kérelmére, naptári évenként legfeljebb 5 alkalommal, esetenként legfeljebb 30 napos időtartamra engedélyezheti egyes, a játékkaszinó játéktervében jóváhagyott kártyajátékok más helyszínen történő szervezését (a továbbiakban: játékkaszinó kitelepülése). A kérelemhez csatolni kell a játékkaszinó kitelepülésének helyszíne szerinti épület, helyiség jogszerű birtokolását igazoló okmányt, valamint az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló okiratot.

A kitelepülés során a szervező alkalmazni köteles a Vhr-ben a játékkaszinó személyi feltételeire, tárgyi feltételeire vonatkozó valamennyi és a játékkaszinó működtetésének egyéb feltételeire vonatkozó szabályokat (a Vhr. 60-61. §-aiban meghatározottak kivételével), valamint be kell tartania azokat a Vhr-beli szabályokat is, amelyek a gazdátlan zsetonokre (árvákra), a borravalókra vonatkoznak, továbbá alkalmaznia kell a Vhr-ből a játékokban való részvételhez kapcsolódó közös rendelkezéseket, egyes játékeszközökre és egyes kiegészítő játékeszközökre vonatkozó különös rendelkezéseket is.

A kérelem és annak mellékletei tartalmi vizsgálatát követően, amennyiben szükséges, a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor. Hiánypótlás kibocsátásának több ízben is helye van. A kérelmező a hiánypótlási felhívás teljesítésére határidő hosszabbítást kérhet, melyről a hatóság végzéssel dönt. Ha az ügyfél a hatóság által biztosított határidőben, illetőleg teljes körűen nem tesz eleget, a hatóság a kérelemre indult eljárást végzéssel megszünteti. Az ügyfél a hiánypótlást az SZF_08 jelű, Hiánypótlás elnevezésű nyomtatvány felhasználásával is teljesítheti, de ennek használata nem kötelező. Amennyiben a kérelem és annak mellékletei alapján érdemi döntés hozható, akkor a hatóság – a kérelem elutasítását kivéve – a játékkaszinó kitelepülését határozattal jóváhagyja.

Az ügyintézési határidő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf08/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szfkper/

SZF