Budaörs-Rendkívüli települési támogatás-SZOC 001

Az önkormányzat képviselő-testülete rendkívüli települési támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére.

Az rendkívüli települési támogatás pénzbeli formái:

a) krízishelyzetre támogatás,

b) gyermekvédelmi támogatás,

c) temetés költségeihez támogatás.

Kulcsszavak: Rendkívüli települési támogatás

Azokat a személyeket indokolt támogatásban részesíteni, az Szt. 45. § (4) bekezdésén túl, aki

ba) tartós betegség, baleset, orvosi kezelés vagy munkanélküliség miatt jelentős jövedelem-kiesést keletkezik,

bb) a gyermek létfenntartása veszélyeztetve van,

bc) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása),

bd) létfenntartása, megélhetése valamilyen előre nem látható esemény, elemi kár miatt - önhibáján kívül – veszélyeztetve van, jövedelem-kiesése, váratlan többlet-kiadása keletkezik,

be) egyedülélő vagy öregségi, rokkantsági, vagy egyéb nyugdíjban részesül és a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át (57.000 Ft),

bf) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul.

Kérelmet a Budaörsi Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

A temetés költségeihez benyújtott települési támogatás esetén a temetés napát követő 90 napon belül igényelhető a támogatás.

A kérelemhez mellékelni kell:

Az igénylő és családtagjai jövedelemigazolása,

A jogosultság megállapításakor

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani,

c) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző három hónap alatt szerzett egyhavi átlagáról szóló nyilatkozat.

A temetés költségeihez benyújtott települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell - a fenti jövedelemigazoláson túlmenően - a temetés költségeiről a segélyt kérő vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Krízishelyzetre támogatás annak a személynek adható, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250 Ft), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000 Ft).

Gyermekvédelmi támogatás annak a gyermeket nevelő személynek adható, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500 Ft).

A támogatás pénzbeli, továbbá természetbeni ellátás formájában is nyújtható, így különösen gyermektáboroztatásként oktatási intézményhez történő utalással.

Települési támogatás nyújtható temetés költségeihez annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át (114.000 Ft), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 550%-át (156.750 Ft).

Az eljárás jogi alapjai:

Budaörs Település