GYÖNGYÖS – ERDŐNEK MINŐSÜLŐ TERMŐFÖLD HASZONBÉRBE ADÁSÁBÓL, VALAMINT AZ ERDŐNEK MINŐSÜLŐ TERMŐFÖLDÖN FOLYTATOTT TÁRSULT ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓMENTESSÉGÉRŐL SZÓLÓ KIEG. NYILATKOZAT

Az erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásánál adómentes az erdőnek minősülő föld használati jogosultságának átengedése fejében, vagy az erdőnek minősülő földön folytatott társult erdőgazdálkodási tevékenységre tekintettel az erdőnek minősülő föld tulajdonosa vagy a haszonélvezője által megszerzett jövedelem, amennyiben a magánszemély a kiegészítő nyilatkozatot benyújtja az önkormányzati adóhatósághoz.

Kulcsszavak: erdőnek minősülő termőföld haszonbérbeadása kiegészítő nyilatkozat Gyöngyös; erdőnek minősülő termőföld mentesség Gyöngyös

Az erdőnek minősülő föld tulajdonosa vagy a haszonélvezője

A mentességre jogosultnak az erdőnek minősülő föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság részére kiegészítő nyilatkozatot kell tenni arról, hogy a használatba adás vagy a társult erdőgazdálkodás időtartama eléri az adómentesség feltételéül szabott időtartamot, vagyis az 5 évet.

Általános tudnivalók:

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja.) 3 § 51. pontja szerint termőföld a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld.

A termőföld haszonbérbe adása alatt az Szja. 3. § 52. pontjának rendelkezése szerint a termőföld, illetve halastó magánszemély tulajdonosa vagy haszonélvezője által egy vagy több évre, írásban kötött megállapodás alapján, ellenérték fejében a föld használati jogosultságának mező-, erdőgazdasági, illetve halászati hasznosításra történő átengedését kell érteni.

Ehhez kapcsolódóan az Szja tv. 1. számú melléklete 2018. július 26. napjától hatályos 9.8. pontja az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerint erdőnek vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületnek minősülő termőföld, továbbá erdő telepítése céljából erdőnek nem minősülő termőföld (a továbbiakban: erdőnek minősülő föld) tartós használatba adásából, valamint az erdőnek minősülő termőföldön folytatott erdőkezelésből vagy társult erdőgazdálkodásból származó jövedelem adómentességére vonatkozó szabályokról rendelkezik:

„9.8.1. Adómentes az erdőnek minősülő föld, továbbá erdő telepítése céljából erdőnek nem minősülő föld használati jogosultságának átengedése fejében, vagy az erdőnek minősülő földön folytatott erdőkezelésből származó vagy társult erdőgazdálkodási tevékenységre tekintettel az erdőnek minősülő föld tulajdonosa vagy a haszonélvezője által megszerzett jövedelem, ha az erdőnek minősülő föld használatba adására, az erdőkezelésre vagy a társult erdőgazdálkodásra kötött megállapodás (szerződés, illetve alapító okirat) alapján - határozatlan időre szóló megállapodás esetén a jogosultnak az erdőnek minősülő föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság részére tett kiegészítő nyilatkozata alapján - a használatba adás, az erdőkezelés vagy a társult erdőgazdálkodás időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri.

9.8.2. A magánszemély köteles a 9.8.1 alpont szerinti mentesség alapján korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt összegben a szerződés megszűnése éve kötelezettségeként megállapítani, bevallani és megfizetni, ha a mentesség alapjául szolgáló szerződés az adómentesség feltételéül szabott időtartamon belül bármely okból (ide nem értve a szerződő feleken kívül álló okot, valamint a szerződés azonnali hatályú felmondását) megszűnik.”

Benyújtó személye: az adatbejelentő vagy törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja: A gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az adóhatósággal.  Az elektronikus ügyintézés során a nyilatkozat benyújtására az "ASP-ADO-050NY Erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából, valamint az erdőnek minősülő termőföldön folytatott társult erdőgazdálkodásból származó jövedelem adómentességéről szóló kiegészítő nyilatkozat" iForm típusú űrlap https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) szolgál.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett személy (idetartozik mindenki, aki nem minősül gazdálkodó szervezetnek, egyéni vállalkozónak) főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal. A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, melyet személyesen vagy postán keresztül az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani. A nyilatkozat benyújtható a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap   linkről indítva az „ASP-ADO-050NY Erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából, valamint az erdőnek minősülő termőföldön folytatott társult erdőgazdálkodásból származó jövedelem adómentességéről szóló kiegészítő nyilatkozat” iForm típusú űrlapon.

A természetes személy adózó kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózó ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amennyiben a kötelezettségét megszegte. Kötelezettség megszegésnek minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

A mentességre jogosító kiegészítő nyilatkozatot a bérbeadó magánszemély esetén tárgyévet követő év március 20. napjáig, kifizető esetén tárgyévet követő év február 25. napjáig lehet benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.

 Az adóhatóság esetében az ügyintézési határidő harminc nap.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint az egyéni vállalkozó a kiegészítő nyilatkozatot az alábbi dokumentum benyújtásával köteles teljesíteni:

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózó papír alapon, a nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, azt személyesen vagy postán keresztül nyújthatja be:

A mentességre jogosító kiegészítő nyilatkozat benyújtása díj- és illetékmentes eljárás.

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság Adócsoportja

A kiegészítő nyilatkozat benyújtása önadózással történik, ezért a bevallással kapcsolatos döntés (határozat) nem készül, így a jogorvoslat nem értelmezhető.

1995. évi CXVII törvény a személyi jövedelemadóról  https://njt.hu/jogszabaly/1995-117-00-00

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény  https://njt.hu/jogszabaly/2009-37-00-00

2013. évi CXXII törvény a mező-, és erdőgazdálkodási földek fogalmáról  https://njt.hu/jogszabaly/2013-122-00-00

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről  https://njt.hu/jogszabaly/2017-150-00-00

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról  https://njt.hu/jogszabaly/2017-151-00-00

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól  https://njt.hu/jogszabaly/2017-465-20-22

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól  https://njt.hu/jogszabaly/2015-222-00-00

Gyöngyös Település