Baleseti járadék iránti igény

A baleseti járadék üzemi baleset, vagy foglalkozási megbetegedés következtében kialakult egészségkárosodás esetén járó pénzbeli ellátás.

Kulcsszavak: üzemi baleset, foglalkozási betegség, egészségkárosodás, rokkantság, baleset, járadék, baleseti járadék, NY_BALJAR_01

Baleseti járadékot az személy igényelhet, aki biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban szenved üzemi balesetet, vagy ilyen jogviszony alatt foglalkozási megbetegedése alakul ki.

Nem áll biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban az az öregségi nyugdíjas személy, aki 2019. január 1-től a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján létesített munkaviszonyban állt, továbbá az az öregségi nyugdíjas, akinek 2020. július 1-jét követően áll fenn a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya.

A kérelmet az igénylő, törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja terjesztheti elő.

Ki kell tölteni az ellátás igényléséhez rendszeresített űrlapot, vagy nyomtatványt, amelyhez mellékelni kell az egészségkárosodás vizsgálatához szükséges orvosi iratokat és ha rendelkezésre áll, akkor az üzemi baleset elismeréséről szóló határozatot.

Az elektronikusan beküldhető űrlap itt érhető el.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő, illetőleg a számítógéppel történő kitöltés után kinyomtatható formanyomtatvány (K05) itt érhető el.

Ha a kérelem nem kerül benyújtásra az üzemi baleset bekövetkezése napjától számított három éven belül, illetőleg a foglalkozási megbetegedés megállapítását követő egy éven belül, a baleseti járadék nem állapítható meg.

Az igénybejelentéssel egyidejűleg elő kell terjeszteni az egészségkárosodás vizsgálatához szükséges orvosi iratokat. Amennyiben ügyfél ezt elmulasztja és az erre irányuló hiánypótlási felhívásnak sem tesz eleget, az eljárás megszüntetésre kerül.

Az ügyintézési határidő 60 nap.

A baleseti járadékot az üzemi baleset bekövetkezése napjától számított három éven belül, illetőleg a foglalkozási megbetegedés megállapítását követő egy éven belül lehet igényelni.

Baleseti járadék iránti igény elnevezésű űrlap, vagy nyomtatvány.

Kérelmének benyújtásával egyidejűleg csatolni kell az alább felsorolt az egészségi állapot megállapításához szükséges iratokat:

Ha rendelkezésre áll, akkor az üzemi baleset elismeréséről szóló határozat.

A baleseti járadék iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

Az eljárást az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási szerint illetékes nyugdíjmegállapító szervként kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatal folytatja le.

Budapesti és Pest megyei lakos esetén Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

A kormányhivatalok elérhetőségét itt  tekintheti meg.

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A keresetlevelet elektronikus úton a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon (IKR rendszer) keresztül lehet benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

A kérelem elektronikusan, személyesen, vagy postai úton is előterjeszthető.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be az ellátás megállapítása iránti igényüket.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán.

A kérelem postai úton benyújtható a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnak címezve. Postacím egységesen: 1916 Budapest.

A baleseti járadék jogosultsági feltételeiről és az igényérvényesítési lehetőségekről részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár honlapján itt érhető el.

NYUFIG_ESZF