Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület békéltető testületi eljárásának megindítása

A Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett alternatív, bíróságon kívüli vitarendezési fórum. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Kulcsszavak: fogyasztóvédelem, fogyasztói jogvita, jogérvényesítés

A Békéltető Testület eljárását nemcsak természetes személy fogyasztók vehetik igénybe, hanem civil szervezetek, egyházak, társasházak, lakásszövetkezetek, mikro-, kis- és középvállalkozások is, amennyiben az adott szerződés megkötésekor fogyasztóként járnak el.
Békéltető eljárást vállalkozás nem indíthat fogyasztóval szemben és nem vállalkozóként eljáró természetes személyek közötti jogvita rendezését sem lehet kezdeményezni.

A békéltetõ eljárás a fogyasztó írásbeli kérelmére índul. A békéltetõ testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését, csak ennek sikertelensége és igazolása esetén indítható el az eljárás.

A hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül az elnök meghallgatást tűz ki és az eljárást 90 napon belül be is kell fejeznie. Ezt a határidőt a Békéltető testület elnöke maximum 30 nappal hosszabbíthatja meg.

A békéltetõ eljárás a fogyasztó kérelmére indul. A kérelemnek tartalmaznia kell a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét; a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét; a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a jogvita rendezését; a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltetõ testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítõi eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem elõterjesztésére nem került sor; a testület döntésére irányuló indítvány; a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik (a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az egyeztetés megkísérlésérõl), valamint meghatalmazást amennyiben releváns.

Az eljárás díj és illetékmentes.

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

A békéltetõ Testület kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése azonban kérhetõ a bíróságtól

ha a tanács összetétele vagy eljárása nem felelt meg e törvény rendelkezéseinek; a békéltetõ testületnek nem volt hatásköre az eljárásra, vagy a kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye.

A vállalkozás az ajánlás hatályon kívül helyezését az ajánlás részére történt kézbesítésétõl számított tizenöt napon belül - akkor is kérheti a békéltetõ testület székhelye szerint illetékes törvényszéktõl, ha az ajánlás tartalma nem felel meg a jogszabályoknak.

A békéltetõ eljárás során a megtett egyezségi ajánlat elfogadása elõtt a fogyasztó szabadon dönthet arról, hogy elfogadja a békéltetõ testület ajánlását, az egyezségi ajánlatot, valamint a kötelezést tartalmazó határozatot. Az eljárásban való részvétel nem zárja ki, hogy a felek bírósági eljárás keretében folyamodjanak jogorvoslatért.

A békéltetõ testület döntésének a tartalma esetlegesen eltérhet a bíróság által meghozott határozattól.

A békéltetõ eljárásban a bepanaszolt vállalkozást együttmûködési kötelezettség terheli.

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

HBKIK