K+F projektcsoport-minősítés – Regisztrációs kérelem

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kérelemre minősít projektcsoportokat abból a szempontból, hogy a kérelmező által a projektcsoportokba sorolt projektek kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységnek tekinthetők-e. A projektcsoport-minősítés hatálya – pozitív döntés esetén - a projektcsoportba tartozó valamennyi projektre kiterjed. A projektcsoport-minősítési eljárás a nagyszámú K+F projektet megvalósító nagyvállalatok számára releváns, a Hivatal határozatát elsődlegesen K+F adókedvezmények érvényesítéséhez tudja a kérelmező felhasználni.

Kulcsszavak: kutatás-fejlesztési tevékenység, K+F minősítés, projektcsoport

A kérelmező olyan társasági adóalany lehet, amely az éves beszámolója alapján a közvetlen K+F ráfordítás mértéke eléri az 500 millió Ft-ot, átlagos állományi létszáma az 50 főt és nyilatkozik arról, hogy rendelkezik K+F infrastruktúrával.
Jogosult továbbá az eljárás megindítására az is, aki kutatás-fejlesztési projektjéhez a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet szerint nyújtható támogatást (a továbbiakban: EKD támogatás) igényel. Ebben az esetben kérelmezőre külön szabályok vonatkoznak és a fenti jogosultsági feltételeket nem kell teljesítenie.

A kérelmet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál kell benyújtani, és a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a díj megfizetéséről szóló igazolás másolatát. A kérelmet csak erre rendszeresített űrlapon lehet benyújtani.

Az elektronikus ügyintézés lehetősége az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül érhető el.

Elektronikus úton beadvány kizárólag az SZTNH által erre a célra rendszeresített, díjtalanul elérhető űrlap használatával nyújtható be. Az űrlap az ügyintézés indítása gombra kattintva érhető el.

Az SZTNH előtti eljárásokban elektronikus kapcsolattartásra kizárólag azonosításhoz kötött módon van lehetőség, kivéve a tájékoztatás kérését és annak teljesítését, valamint a nemzetközi szabadalmi ügyeket.

Az azonosítás az alábbi módokon történhet:

Amennyiben ügyfeleink partnerkártyás vagy Központi Azonosítási Ügynökön keresztül végzett azonosítást követően fordulnak a Hivatalhoz, úgy az SZTNH az ügyfélkapus tárhelyre küldi az eljárás során keletkezett döntéseit, értesítéseit és egyéb felhívásait.

Fontos kiemelni, hogy elektronikus aláírással történő azonosítás esetén a Hivatal alapesetben nem tud ügyfeleivel elektronikus úton kapcsolatot tartani, és intézkedéseit, döntéseit papíron, a hagyományos módon tudja kézbesíteni.

Az ügyintézés menete a következő:

1. A letöltött űrlapot mentse el a saját eszközére. Az űrlapok böngészőben történő kitöltése nem javasolt.

2. Jelentkezzen be az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerébe a Központi Azonosítási Ügynök használatával, ügyfélkapujával, partnerkártyájával vagy elektronikus aláírásával. Amennyiben elektronikus aláírással rendelkezik, válassza a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő azonosítást.

3. A kitöltött űrlapot töltse fel a rendszerbe. Az űrlapban megjelölt mellékletek alapján megjelenik egy táblázat, amelyben egyesével fel kell tölteni a mellékleteket. Ha Ön ezeket már összekészítette egy könyvtárba, akkor könnyen meg fogja találni a megfelelő dokumentumokat.

Az űrlapokhoz csatolható fájlok mérete egyenként nem haladhatja meg a 150 MB-ot. A beadvány és az ahhoz csatolt valamennyi melléklet mérete összesen nem haladhatja meg a 300MB-ot.

4. Jelölje be, hogy valóban ezt a beadványt akarta összeállítani, esetleg tekintse meg a HTML formátumú beadvány összesítőt.

A rendszer összeállítja az Ön beadványát, titkosítja és elküldi az SZTNH részére.
Az SZTNH automatikus értesítést küld a beadvány megérkezéséről.

A K + F minősítéssel kapcsolatban bővebb információkat olvashat a következő linken: https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/kf-minosites

A regisztrációs kérelem beérkezésétől számított 15 nap

Igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás másolata, képviselő esetén meghatalmazás

A regisztrációs kérelem benyújtásakor fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 80000 Ft

A fizetendő díjakat a regisztrációs kérelem benyújtása során a Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján kell befizetni az azonosítási adatok (kérelmező neve és amennyiben képviselő jár el az ügyben, a képviselő neve is) és a rendeltetés (K+F projektcsoport-minősítés) feltüntetésével.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntésének megváltoztatására irányuló eljárás a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe és kizárólagos illetékessége alá esik. A bíróság a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntésének megváltoztatására irányuló kérelmet a nemperes eljárás szabályai szerint az Szt.-ben foglalt eltérő rendelkezések alkalmazásával bírálja el. A döntés megváltoztatását az kérheti, aki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásban ügyfélként részt vett; akit az iratbetekintésből kizártak vagy korlátoztak, illetve akitől az ügyféli jogállást megtagadták.  Az SZTNH előtti eljárás egyéb résztvevője saját jogán önálló megváltoztatási kérelmemmel élhet a döntés rá vonatkozó rendelkezése, illetve a rá vonatkozó döntés ellen. A megváltoztatási kérelem benyújtásának, vagy ajánlott küldeményként történő postára adásának határideje a döntésnek a féllel illetve az eljárás egyéb résztvevőjével való közlésétől számított harminc nap. A megváltoztatási kérelmet az SZTNH-nál, de a Fővárosi Törvényszéknek címezve kell benyújtani. A kérelmen 10500 Ft illetéket kell leróni. 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 36-42. §§

Az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól szóló 332/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet II., III. és IV. fejezetei

A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 38/2017. (XI. 23.) NGM rendelet

SZTNH