Ipari tevékenységekre vonatkozó kormányrendelet alapján bizonyos tevékenységek csak jogerős, vagy végleges telepengedély birtokában kezdhetők meg, illetve folytathatók.

">

Kecskemét - Telepengedély kérelem

Ipari tevékenységekre vonatkozó kormányrendelet alapján bizonyos tevékenységek csak jogerős, vagy végleges telepengedély birtokában kezdhetők meg, illetve folytathatók.

Kulcsszavak: telepengedély kérelem

Az ipari tevékenységet végző jogi személyek

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. számú mellékletében meghatározott tevékenységek gyakorlója a Korm. rendelet által előírt adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település jegyzőnek a telepengedély iránti kérelmet benyújtani. 

Abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója

a) tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy

b) telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg,

és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a jegyző hivatalból vagy a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság kezdeményezésére, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.

Amennyiben a tevékenység folytatója telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül, vagy a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, a jegyző a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.

A telepengedélyezési eljárás az ügyintézés határideje 30 nap.

 • kitöltött kérelem nyomtatvány

Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem adattartalma:

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai

1. Az ipari tevékenység végzőjének

1.1. neve

1.2. székhelye

1.3. cégjegyzékszáma vagy vállalkozói nyilvántartási száma

II. Telep adatai

1. Telep

1.1. tulajdonosa

1.2. címe

1.3. helyrajzi száma

1.4. használatának jogcíme

2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek)

3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben

a) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést: Igen/Nem

b) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt: Igen/Nem

c) ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket: Igen/Nem

d) legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert: Igen/Nem

e) nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz üzemanyagtöltő-berendezést: Igen/Nem

4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével

5. Telepengedély-köteles ipari tevékenység esetén környezetvédelmi tervfejezet

III. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője), a kérelmező aláírása (bélyegzője)

 

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatát igazoló okirat (bérleti szerződés, hozzájáruló nyilatkozat stb.)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat,
 • az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat,
 • környezetvédelmi tervfejezet,
 • szakhatósági díjakat befizetését igazoló bizonylatok,
 • a szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalása (nem kötelező)

 

Telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 5.000 Ft

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport

A határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) címzett, de hatóságomnál benyújtott fellebbezésnek van helye.  A fellebbezés eljárás díja 6.000 Ft, amelyet Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 11732002-15724540 számú bankszámlájára történő átutalással kell teljesíteni. Banki átutalás esetén a közlemény rovatban az ügyszámot és a befizetés jogcímét (fellebbezés) kell szerepeltetni. Jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet képviselője kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a fellebbezést a jegyzőhöz.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló (531/2017.(XII.29.) Korm. rendelet alapján minden telepengedélyre vonatkozó eljárásban résztvevő szakhatóságok:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály:

 • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal számlaszám: 10025004-00299657-00000000
 • szakhatósági eljárás során eljárási költség összege 19.400 Ft

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály:

 • Telephely-engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 23.000 Ft
 • számlaszám: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal: 10025004-00299657-00000000

 

Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya:

 • számlaszám: 10028007-00283597-00000000
 • telephely engedélyezési eljárás (sorszáma: 13) igazgatási szolgáltatási díja 23 000 Ft

Tevékenységtől függően résztvevő szakhatóságok:

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség: (egyéb gumitermék gyártása; festék, bevonóanyag gyártása; gumiabroncs, gumitömlő gyártása; kőolaj-feldolgozás; máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása; mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása; műanyag építőanyag gyártása; műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása; műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása; papírgyártás; ragasztószergyártás; tapétagyártás; tisztítószer gyártása; szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása; vegyi szál gyártása tevékenységek esetén)

 • számlaszám: 10025004-00283566-00000000
 • Telepengedély kiadása iránti eljárásokban tűzvédelmi hatósági közreműködés 13.000 Ft

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya, ha az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan a kulturális örökségvédelmi nyilvántartásban szereplő műemlék.

 

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály, ha a telepen legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést használnak.

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály (növényvédőszerekkel folytatott ipari tevékenység esetén)

 

A jegyző a telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen végezhető, illetve a szakhatósági hozzájárulások alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A jegyző a telepet a telepengedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a telepet, azt az interneten közzéteszi, melyről értesíti a:

 • kérelmezőt,
 • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályát,
 • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályát,
 • Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát,

tevékenységtől függően:

 • Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltségét,  
 • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályát,
 • Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályát, 
 • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, 

 

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet

a helyi építési szabályzat

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Kecskemét Település