Befektetési alapkezelő tevékenységi kör módosításának engedélyezése

A befektetési alapkezelő a tevékenységi körét kizárólag az MNB előzetes engedélyével módosíthatja.

Kulcsszavak: befektetési alapkezelés, kockázati tőkealap-kezelő, kollektív portfóliókezelés, ABA, ÁÉKBV, alapok, magántőkealap, értékpapíralap, ingatlanalap

A befektetési alapkezelő kizárólag az MNB előzetes engedélyével módosíthatja a meglévő tevékenységi körét. A kérelmet, valamint annak mellékleteit a befektetési alapkezelőnek, illetve igazolt jogi képviselőjének az MNB elektronikus rendszerén, azaz az ERA rendszeren (Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához) keresztül kell megküldeni. Az elektronikus ügyintézésről, valamint az elektronikus dokumentumok alaki, formai követelményeiről az MNB honlapján részletes tájékoztató található az alábbi linken:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf.

A jogosulatlan kollektív portfóliókezelési tevékenység végzése bűncselekménynek minősül, továbbá a jogosulatlan kollektív portfóliókezelési tevékenység végzésének gyanúja esetén az MNB piacfelügyeleti eljárást indíthat. Ha az MNB engedély nélkül végzett tevékenység végzését állapítja meg, abban az esetben

a) megtiltja a tevékenység végzését,

b) büntetőeljárást kezdeményez, ha megítélése szerint a tevékenység a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény alapján bűncselekménynek minősül,

c) intézkedést, kivételes intézkedést alkalmaz, illetve

d) piacfelügyeleti bírságot szab ki.

Amennyiben a benyújtott kérelem hiányos, annak az MNB-hez történő beérkezésétől számított 45 napon belül az MNB a kérelmezőnek hiánypótlási felhívást küld. Hiánytalanul beterjesztett kérelem esetén az MNB a kérelem beérkezésétől számított három hónapon belül döntést hoz.

A befektetési alapkezelő tevékenységének módosításáról részletes útmutató található a https://www.mnb.hu/letoltes/2-3-1-1-engedelyezesi-utmutato-befektetesi-alapkezelo-tevekenysegenek-engedelyezese.pdf linken.

Az engedélyezési eljárás lefolytatása díjmentes.

Magyar Nemzeti Bank, Pénz- és tőkepiaci engedélyezési főosztály

Az MNB döntése (határozat vagy végzés) ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a döntés közvetlenül érinti, jogszabálysértésre való hivatkozással a határozat vagy végzés ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével elektronikusan benyújtani.

(Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese).

A keresetlevél benyújtásának határozat/végzés hatályosulása szempontjából nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfél ugyanakkor keresetlevelében kérheti tárgyalás tartását. A tárgyalás tartása iránti kérelem megjelölésének elmulasztása esetén tárgyalás tartása a jogorvoslati eljárás során a továbbiakban nem kérhető.

Igazolási kérelemmel az élhet, aki az eljárás során határnapot, határidőt mulaszt önhibáján kívül.

Az engedélyezési eljárás kapcsán további általános tájékoztatók olvashatóak a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/tajekoztatok linken.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

79/2014. (III.14.) Korm. rendelet az ÁÉKBV-alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről

a Bizottság 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete

2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

MNB