Biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység engedélyezése

A biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység megkezdéséhez az MNB előzetes engedélye szükséges.

Kulcsszavak: biztosító, viszontbiztosító, biztosítási tevékenység, viszontbiztosítási tevékenység, engedélyezési eljárás, tevékenységi engedély, MNB, Magyar Nemzeti Bank

A biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység megkezdését megelőzően a biztosító vagy viszontbiztosító alapításához szükséges az MNB engedélye. Az MNB által kiadott tevékenységi engedély területi hatálya valamennyi tagállamra kiterjed, és lehetővé teszi a biztosító vagy viszontbiztosító számára, hogy – határon átnyúló szolgáltatás keretében vagy fióktelep útján – bármely tagállam területén folytassa tevékenységét.

A biztosító vagy viszontbiztosító az MNB alapítást engedélyező határozatának kézhezvételétől számított kilencven napon belül köteles a biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység megkezdésére vonatkozó engedély iránti kérelmet az MNB-hez benyújtani.

Az MNB tevékenységi engedélyezési eljárása során a magyar nyelv használata kötelező, az ügyfél köteles az iratok hiteles magyar nyelvű fordítását biztosítani.

A biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység engedélyezése iránti kérelmet, valamint annak mellékleteit az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezeteknek, illetve jogi képviselőiknek az MNB elektronikus rendszerén, azaz az ERA rendszeren (Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához) keresztül szükséges megküldeni. Az elektronikus ügyintézésről, valamint az elektronikus dokumentumok alaki, formai követelményeiről az MNB honlapján részletes tájékoztató található az alábbi linken:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf

A tevékenységi engedély iránti kérelem határidőben (vagyis az MNB alapítást engedélyező határozatának kézhezvételétől számított kilencven napon belül) történő benyújtásának elmulasztása esetén az MNB az alapítási engedélyt visszavonja.

A jogosulatlan biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység végzése bűncselekménynek minősül, ezért a jogosulatlan pénzügyi tevékenység végzésének gyanúja esetén az MNB piacfelügyeleti eljárást indíthat.

Amennyiben az MNB engedély nélkül végzett tevékenység végzését állapítja meg, abban az esetben

a) megtiltja a tevékenység végzését,

b) büntetőeljárást kezdeményez, ha megítélése szerint a tevékenység a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény alapján bűncselekménynek minősül,

c) intézkedést, kivételes intézkedést alkalmaz, illetve

d) piacfelügyeleti bírságot szab ki.

A tevékenységi engedély iránti kérelem határidőben (vagyis az MNB alapítást engedélyező határozatának kézhezvételétől számított kilencven napon belül) történő benyújtásának elmulasztása esetén az MNB az alapítási engedélyt visszavonja.

Az ügyintézési határidő három hónap, amely a kérelemnek az MNB-hez való megérkezését követő munkanapon indul.

Amennyiben a kérelem nem felel meg a jogszabályokban foglalt követelményeknek, illetve a tényállás tisztázása érdekében szükséges, az MNB – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – negyvenöt napon belül hiánypótlásra hívja fel a kérelmező ügyfelet. Az MNB az eljárás során több alkalommal is hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmező ügyfelet. Ha az MNB a kérelmező ügyfelet hiánypótlásra hívta fel, akkor az ügyintézési határidő a hiányok maradéktalan pótlásának napjától számítandó.

A biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység megkezdésének engedélyezésével kapcsolatos részletes útmutató az alábbi linken található: https://www.mnb.hu/letoltes/3-1-2-1-1-biztositasi-vagy-viszontbiztositasi-tevekenyseg-megkezdesenek-engedelyezese.pdf

A biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység eljárással kapcsolatos gyakran ismételt kérdések és válaszok (Q&A) a következő elérhetőségen található: https://www.mnb.hu/letoltes/3-1-2-2-1-gyakori-kerdesek-es-valaszok-a-biztositasi-vagy-viszontbiztositasi-tev-megkezdesenek-eng-kapcsolatban.pdf

A biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység engedélyezése iránti kérelem mellékleteként benyújtandó szabályzatokkal kapcsolatos információk a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/szektorok/biztositasi-piac/biztositok-viszontbiztositok/tevekenyseg-engedelyezese/szabalyzatokkal-kapcsolatos-informaciok  linken, a szabályzatokkal kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/szektorok/biztositasi-piac/biztositok-viszontbiztositok/tevekenyseg-engedelyezese/szabalyzatokkal-kapcsolatos-gyakori-kerdesek-es-valaszok linken találhatók.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok szerinti belső szabályzat elkészítésével kapcsolatos segédlet az alábbi elérhetőségen található: https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/szabalyzatok-segedletek/segedlet-a-belso-szabalyzat-elkeszitesehez

A belső kockázatértékelés elkészítése során a kérelmező köteles figyelembe venni a nemzeti kockázatértékelés eredményét, amellyel kapcsolatban az MNB honlapjának következő oldalán található további tájékoztatás: https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/fontos-informaciok-dokumentumok

A tevékenység megkezdésének engedélyezésére irányuló eljárásért biztosító, illetve viszontbiztosító részvénytársaság, szövetkezet esetében 1 300 000 forint, kölcsönös biztosító egyesület esetében 700 000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni, továbbá az ezt alátámasztó dokumentumot az eljárás megindítására vonatkozó kérelem mellékleteként be kell nyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díjjal kapcsolatban további információk az az alábbi linken találhatók:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-a-magyar-nemzeti-bank-altal-egyes-engedelyezesi-es-nyilvantartasba-veteli-eljarasokban-alkalmazott-igazgatasi-szolgaltatasi-dijrol.pdf.

Magyar Nemzeti Bank, Biztosítási és pénztári engedélyezési és jogérvényesítési főosztály

Az MNB döntése (határozat vagy végzés) ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a döntés közvetlenül érinti, jogszabálysértésre való hivatkozással a határozat vagy végzés ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével, elektronikusan benyújtani.

Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese.

A keresetlevél benyújtásának a határozat vagy végzés hatályosulása szempontjából nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfél ugyanakkor keresetlevelében kérheti tárgyalás tartását. A tárgyalás tartása iránti kérelem megjelölésének elmulasztása  esetén tárgyalás tartása a jogorvoslati eljárás során a továbbiakban nem kérhető.

Igazolási kérelemmel az élhet, aki az eljárás során határnapot, határidőt mulaszt önhibáján kívül.

Az engedélyezési eljárás kapcsán további általános tájékoztatók olvashatóak a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/tajekoztatok linken.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről

2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

2017. évi LII. törvény az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról

43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól

45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól

14/2015. (V. 13.) MNB rendelet a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről

A BIZOTTSÁG 2014. október 10-i (EU) 2015/35 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről

MNB