346/2008. (XII. 30) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szabályozza.

">

MISKOLC - Közterületi fakivágási engedély

A közterületen lévő fás szárú növények kivágásának engedélyezését és a pótlásra való kötelezést a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szabályozza.

Kulcsszavak: MISKOLC - Közterületi fakivágási engedély

A közterületen található fás szárú növény kivágását az kezdeményezheti, aki észleli a fás szárú növényzet megromlott egészségi állapotát, veszélyeztető potenciálját, továbbá az, akinek a fás szárú növényzet eltávolítása jogos érdekeit szolgálja.

Amennyiben úgy véli, hogy az ingatlana előtti közterületen lévő fa valamilyen módon balesetveszélyessé vált, az az Ön ingatlanát, vagy a közterületen tartózkodók biztonságát veszélyeztetheti, úgy írásban kérheti a kialakult helyzet felülvizsgálatát, illetve a szükséges intézkedések megtételét. A kérelem/bejelentés alapján sor kerül a fennálló helyzet vizsgálatára, valamint a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. szakmai, valamint kezelői véleményének beszerzésére. Amennyiben mindezek alapján a beadványban foglaltak helytállósága igazolást nyer, az ügyintéző hivatalból megteszi a helyzet rendezése érdekében szükséges intézkedést, erről Önt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a közterületi fás szárú növény kivágásának igénye nem az előzőek miatti okból, hanem egyéni érdek (pl. építkezés, behajtó kialakítása, stb.) kapcsán merül fel, az érintett fás szárú növény kivágása érdekében kérelmet kell előterjesztenie a Polgármesteri Hivatalnál (magánszemély esetén a letölthető nyomtatvány felhasználásával, nem magánszemély esetén az elektronikus űrlap kitöltésével, beküldésével). Ilyen esetben a fakivágás költsége és az előírt fapótlás kötelezettsége a kérelmezőt (akinek érdekében sor kerül a fa kivágására) terheli.

Amennyiben a fás szárú növény – az ingatlannyilvántartás szerint - nem közterületen, de önkormányzati tulajdonú területen helyezkedik el, abban az esetben a tulajdonos  Önkormányzat hozzájárulásával és előírásai szerint végezhető el a fakivágás.

Ha saját tulajdonú ingatlanán szándékozik fás szárú növényt kivágni, úgy arra jegyzői hatósági engedélyt nem kell kérnie.

Ha a saját tulajdonú – erdőművelési ágú - ingatlanán akar fás szárú növényt kivágni, úgy azt engedélyeztetnie kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályával. A kérelmében meg kell jelölnie a helyrajzi számot, a kivágásra szánt fák faját, darabszámát és a kitermelt fa becsült köbméter-mennyiségét.

Az engedély nélküli fakivágás, vagy az engedélyben foglaltak be nem tartása közigazgatási szabályszegésnek minősül és az annak megfelelő szankciókkal jár – a pótlási kötelezettségen túlmenően.

A kérelem elbírálására, - ha a kérelem és mellékletei, hiánytalanul kerültek előterjesztésre, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, és nincs ellenérdekű ügyfél – 8 nap áll a hatóság rendelkezésére.(sommás eljárás)

Amennyiben a fent meghatározott bármely feltétel nem áll fenn, (hiányos a kérelem és mellékletei, nem tisztázott a tényállás, ellenérdekű ügyfél vesz részt az eljárásban) 60 nap áll a hatóság rendelkezésére a kérelem elbírálására. (teljes eljárás)

Az E-önkormányzat Portál felületéről az Általános vagy egyéb igazgatási ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

 

iForm Nyomtatvány megnevezése                     Ágazat                                            Ügytípus

Fakivágási engedélykérelem, bejelentés      Általános vagy egyéb igazgatási ügyek           Fakivágás

 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

 

Csatolandó:

Az eljárás illetékmentes.

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építési és Környezetvédelmi Osztálya

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

A fás szárú növények kivágásával, pótlásával kapcsolatos jogorvoslati ügyekben a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal jár el.

 

A fás szárú növények kivágásával, pótlásával kapcsolatos ügyekben hozott határozatok ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is.

A fellebbezést a megtámadott döntést hozó hatóságnál kell előterjeszteni.

A fellebbezés illetékköteles, amelyet az önkormányzat 10700086-42689106-52400009 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számlájára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke 5000 forint.

Végzés elleni fellebbezésért - ha törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni

A R. hatálya az 1. § (1) bekezdése a fákra, cserjékre (a továbbiakban együtt: a fás szárú növényekre) terjed ki. A R. hatálya nem terjed ki:

- a külön törvény hatálya alá tartozó fás szárú növényekre;

- a fás szárú ültetvényekről szóló kormányrendelet szerint létesített ültetvényekre;

- a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhelyezésére, hasznosítására szolgáló fával borított területre;

- az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó területre.

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. Amennyiben a jegyző ügyintézési határidőn belül nem dönt a fás szárú növény kivágásáról, az engedélyt a kérelemben foglaltak szerint megadottnak kell tekinteni.

A település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség-, vagy vagyonvédelmi okból történt kivágása esetén a kivágás tényét 3 napon belül be kell jelenteni a kivágás helye szerint illetékes jegyzőhöz, aki – amennyiben a környezeti feltételek adottak – a tulajdonost a pótlásra kötelezi.

2016. évi CL. tv. az általános közigazgatási rendtartásról

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30) Korm. rendelet

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 

Miskolc Település