Eseti jellegű európai közösségi jogászi tevékenység bejelentése

Az ügyvédi tevékenység gyakorlására saját tagállamában jogosultságot szerzett személy eseti jellegű, határon átnyúló szolgáltatásnyújtásának feltételei.

Kulcsszavak: ügyvéd, európai közösségi jogász, jogász, ügyvédi kamara, saját tagállamában megszerzett szakmai címmel, határon átnyúló ügyvédi szolgáltatás

Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében ügyvédi tevékenység az arra saját tagállamában jogosultságot szerzett személyek számára, saját tagállamának szakmai megnevezése alatt, Magyarország területén eseti jelleggel európai közösségi jogászként végezhető.

 

Előzetes bejelentés

 

Az európai közösségi jogász eseti jelleggel a Magyar Ügyvédi Kamarához intézett bejelentés megtételét követően végezheti tevékenységét, ha e tevékenysége megfelel a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott határon átnyúló szolgáltatásnyújtásnak.

Ha az európai közösségi jogász tevékenységét eseti jelleggel, ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétel nélkül végzi - első alkalommal történő eljárása esetén -, a tevékenység megkezdésének szándékát, legkésőbb annak megkezdését megelőzően köteles írásban bejelenteni a Magyar Ügyvédi Kamara részére. Kivételesen, ha a bejelentés előzetes megtételével járó késedelem az ügyfelének lényeges érdekét sértené, a bejelentést legkésőbb az eljárási cselekményt követő munkanapon kell megtenni.

 

A bejelentésnek tartalmaznia kell az európai közösségi jogász:

 

  1. családi nevét és utónevét,
  2. születési családi nevét és utónevét,
  3. születési helyét és idejét, anyja születési nevét,
  4. állampolgárságát,
  5. saját EGT-állama szerinti értesítési címét,
  6. saját EGT-állama hivatalos nyelvén azon ügyvédi nyilvántartást vezető szervezetének megnevezését, amelynek tagja,
  7. nyilvántartási számát az f) pont szerinti szervezetben,
  8. saját EGT-állama szerinti szakmai megnevezését és
  9. az európai közösségi jogász saját EGT-államában működő ügyvédi társulás adatait, ha az európai közösségi jogász ilyen társulás tagja.

 

Elektronikus ügyintézés

 

A tevékenység megkezdésének szándékát a Magyar Ügyvédi Kamara részére írásban, elektronikus úton kell bejelenteni.

 

Az eseti jellegű európai közösségi jogászi tevékenység bejelentéséhez használandó kétnyelvű formanyomtatvány a Magyar Ügyvédi Kamara honlapjáról letölthető itt.

 

A bejelentést gépi kitöltést követően kinyomtatás, aláírás, pdf-formátumba alakítás és elektronikus aláírás nélkül, ügyfélkapus azonosítást követően elektronikus csatolmányként kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu címen. A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök által kínált bármely hitelesítési szolgáltatáson keresztül elérhető, így például az Ügyfélkapun keresztül, telefonos azonosítással, vagy elektronikus személyazonosító okmánnyal.

 

A Magyar Ügyvédi Kamara honlapján található magyar nyelven elérhető részletes tájékoztató segítséget nyújt az ügyvédi kamarai hatósági ügyek elektronikus intézéséhez.

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Magyar Ügyvédi Kamara ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését.

 

Ha ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja (ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta), bírságot szab ki, és

ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.

Ha az európai közösségi jogász a tevékenységet eseti jelleggel, ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétel nélkül végzi – első alkalommal történő eljárása esetén –, a tevékenység megkezdésének szándékát, legkésőbb annak megkezdését megelőzően köteles írásban bejelenteni a Magyar Ügyvédi Kamara részére.

Kivételesen, ha a bejelentés előzetes megtételével járó késedelem az európai közösségi jogász ügyfelének lényeges érdekét sértené, a bejelentést legkésőbb az eljárási cselekményt követő munkanapon kell megtenni.

Ha tevékenységének időtartama az egy évet meghaladja, köteles az eseti jelleggel folytatott ügyvédi tevékenységet a Magyar Ügyvédi Kamarának minden évben újból, az évforduló lejárta előtt bejelenteni.

A bejelentéshez csatolandó:

A bejelentés díjmentes.

Magyar Ügyvédi Kamara

1055 Budapest, Szalay utca 7.

T: +36-1-311-9800, +36-1-331-1773

F: +36-1-311-7867

Elektronikus út

muk@muknet.hu

MUK

Honlap

Eseti jelleg

Ha a folyamatosan vagy alkalmanként legfeljebb hat hónapos megszakítással folytatott ügyvédi tevékenység időtartama a három évet meghaladja, vélelmezni kell, hogy az európai közösségi jogász az ügyvédi tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytatja.

 

Eseti jellegű szolgáltatásnyújtás szabályai

Az eseti szolgáltatást nyújtó európai közösségi jogász működésére a jogi képviselet tekintetében a magyar törvény rendelkezései irányadók; egyéb tevékenységére a saját EGT-államának az ügyvédi tevékenység folytatására ilyen esetben irányadó szabályai alkalmazandóak, továbbá a magyar törvény rendelkezései és a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzataiban foglaltak is, feltéve, hogy azok Magyarország területén nem állandó jelleggel folytatott tevékenység hiányában is alkalmazhatóak.

Ha az európai közösségi jogász ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétel nélkül nyújt eseti szolgáltatást, a törvényben támasztott követelmények betartását a szolgáltatás nyújtásának helye szerint illetékes területi kamara ellenőrizheti.

 

Névhasználat

Az európai közösségi jogász névhasználatában kizárólag az európai közösségi jogászok szakmai megnevezéseiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakmai megnevezését szerepeltetheti, köteles továbbá feltüntetni a saját EGT-állama hivatalos nyelvén azon szakmai szervezetének megjelölését, amelynek tagja. A szakmai megnevezést magyar nyelvű kiegészítő magyarázattal is el kell látni, ha az az ügyvéd megnevezéssel összetéveszthető. Az európai közösségi jogász nem kelthet olyan látszatot, hogy az ügyvédi kamara ügyvéd tagja.

 

Együttműködési kötelezettség

Azokban az ügyekben, amelyekben jogszabály kötelező jogi képviseletet ír elő, az európai közösségi jogász csak akkor láthatja el a képviseletet, és büntetőeljárásban akkor láthatja el a terhelt védelmét, ha e célból ügyvéddel vagy ügyvédi irodával együttműködési szerződést kötött.

Azokban az ügyekben, amelyekben a jogszabály ügyvédi ellenjegyzésről rendelkezik, az európai közösségi jogász csak akkor működhet közre, ha e célból ügyvéddel vagy ügyvédi irodával együttműködési szerződést kötött, és az okiratot az együttműködő ügyvéd vagy az együttműködő ügyvédi iroda ügyvéd tagja ellenjegyzi.

Az európai közösségi jogász mindazokban a kötelező jogi képviseletet igénylő ügyekben, amelyekben a megbízója képviseletében, illetve a büntetőeljárásokban, amelyekben a terhelt védőjeként első alkalommal jár el bíróság vagy más hatóság előtt, köteles az együttműködési szerződést és – ha az nem magyar nyelvű – annak hiteles magyar fordítását bemutatni.

Ha az együttműködési szerződés megszűnik, ennek tényét az európai közösségi jogász írásban haladéktalanul köteles bejelenteni annak a bíróságnak és más hatóságnak, amelyek előtt az együttműködés létrejöttét korábban igazolta.

Az együttműködési szerződés főbb tartalmi elemeit kamarai szabályzat határozza meg.

 

Nyilvántartásba vétel

Aki eseti jelleggel, alkalomszerűen kíván Magyarország területén ügyvédi tevékenységet folytatni – választása szerint – a Magyar Ügyvédi Kamarához intézett bejelentés helyett európai közösségi jogászként  vagy alkalmazott európai közösségi jogászként való nyilvántartásba vételét is kérheti.

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

18/2007. (III. 19.) IRM rendelet az európai közösségi jogászok szakmai megnevezéseiről,

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

CIKFO