Fogadás játékterv módosítása iránti kérelem

A fogadást szervező módosításokat hajt végre tevékenysége során, amelyekhez a szerencsejáték-felügyeleti hatóság jóváhagyó döntése szükséges.

A játékterv módosítás jóváhagyása iránti kérelemmel a szervező a nem rövid távú módosító elképzeléseinek, jóváhagyását kéri a hatóságtól. A kérelmet formakényszer nélkül terjesztheti elő, de játékterv módosításonként külön eljárásokat kell kezdeményeznie.

Kulcsszavak: szerencsejáték fogadás játékterv módosítás kérelem

Érvényes és hatályos fogadás szervezésére engedéllyel rendelkező szerencsejáték szervező.

Az eljárásban a gazdálkodó szervezetek, társaságok törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján járhatnak el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással vagy a Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) foglaltak szerint, ez a rendszer kizárólag az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan teszi lehetővé az ügyfél számára más személy meghatalmazását.

Amennyiben az érvényes és hatályos fogadás szervezésére engedéllyel rendelkező szervező a szerencsejáték szervező tevékenységét a jóváhagyott játéktervéhez képest más szabályok szerint szeretné a jövőben folytatni, úgy módosított játékterv jóváhagyása iránti kérelmet kell benyújtania a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz (a továbbiakban: hatóság).

A formakényszer nélküli kérelem elektronikus úton, az ügyfél Cégkapuján keresztül e-papír benyújtásával a hatóság Hivatali Kapujára, valamint személyesen vagy postai úton terjeszthető elő.

A központi ügyfélszolgálat címe: 1051 Budapest, Sas utca 20-22., Telefonszám: +36 (1) 550-2500, eFax: +36 (1) 550-2495.

Ügyfélfogadási idő:

A hatóság valamennyi ügyfélszolgálati pontjának elérhetősége megtalálható a https://szf.gov.hu/kapcsolat/ webhelyen.

A hatóság eljárása során azt vizsgálja, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (Szjtv.), az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.), valamint az egyéb jogszabályokban a játékterv módosítással kapcsolatban előírt alaki és tartalmi követelményeknek.

A hatóság – hasonlóan a szerencsejáték szervezés engedélyezésére vonatkozó eljáráshoz – ebben az eljárásában is figyelemmel van arra, hogy egyebekben a kérelmező a szerencsejáték biztonságos, szakszerű lebonyolításához szükséges személyi, tárgyi és gazdasági feltételekkel rendelkezik-e.

Ha a kérelem és annak mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok a jogszabályokban foglaltaknak teljes körűen megfelelnek, akkor a hatóság a kérelemnek helyt ad, és határozattal jóváhagyja a fogadás módosított játéktervét.

A formakényszer nélküli kérelemhez csatolni kell az alábbi iratokat:

Egyéb a játékterv módosításával kapcsolatos releváns dokumentumok lehetnek, amelyek a tervezett módosítások miatt csatolandók:

A kérelemhez csatolandó mellékleteket adathordozón is benyújthatja a kérelmező, ha a terjedelme ezt indokolja.

További benyújtandó iratok:

Az eljárásért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek összege totalizatőri rendszerű fogadás játékterv módosítás engedélyezési eljárása esetén a költségvetésben meghatározott nyereményalap 0,5 ezreléke, de legfeljebb 10 millió forint, bukmékeri rendszerű fogadás játékterv módosítás engedélyezési eljárása esetén a költségvetésben meghatározott tiszta játékbevétel 2 ezreléke, de legfeljebb 1 millió forint.

A díjat kérelmenként, készpénz átutalási megbízással (a hatóság ügyfélszolgálati irodáin rendelkezésre állnak) vagy banki átutalás útján kell megfizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg, a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01076129-00000000 számú Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számla javára.

Az átutalás „közlemény” rovatában javasolt feltüntetni a következőket:

Amennyiben a kérelmező az igazgatási-szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem tett eleget, vagy az előírtnál alacsonyabb összeget fizetett meg, a hatóság határidő tűzésével hiánypótló végzéssel hívja fel a szervezőt a fizetés teljesítésére (amely tartalmazza az iktatószámot, illetve az ügyszámot). Ha a felhívásban megjelölt határidő eredménytelenül telt el, a hatóság az eljárást végzéssel megszünteti.

Az eljárás megszüntetése vagy a kérelem elutasítása esetén az igazgatási-szolgáltatási díjat nem kell visszatéríteni a kérelmezőnek.

Szerencsejáték Felügyelet

Fogadás játékterv módosítását jóváhagyó határozat /eljárás megszüntetése / kérelem visszautasítása.

A határozatban és egyes végzésekben foglaltak jogszerűségének vitatása esetén, e döntések ellen azok közlésétől számított 30 napon belül – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi okok figyelembevételével – az illetékes Törvényszékhez címzett, de a hatóságnál benyújtott keresettel közigazgatási per kezdeményezhető. A pert a hatóság (Szerencsejáték Felügyelet), mint alperes ellen kell megindítani.

A perben jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint elektronikus ügyintézésre köteles, belföldi székhellyel rendelkező, gazdálkodó szervezetnek minősülő ügyfél a keresetlevelet kizárólag a hatóság honlapjáról letölthető (szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/ menüpont), a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZF_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjesztheti elő a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha azt szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A bírósági tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000 Ft, a peres felet azonban illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a felet az eljárást befejező határozatában hivatalból kötelezi a meg nem fizetett illeték vagy állam által előlegezett költség államnak történő megfizetésére.

A fogadás szervezésére jogosult kérelmező fogadás játékterv módosítás jóváhagyása iránt kérelmet nyújt be a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz.

A kérelem és annak mellékletei tartalmi vizsgálatát követően, amennyiben szükséges, a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor. A hiánypótlás kibocsátásának több ízben is helye van. A hatóság a kérelem elbírálásához előírhatja a kérelem egyes adatainak részletezését, kiegészítését. A kérelmező a hiánypótlási felhívás teljesítésére határidő hosszabbítást kérhet, melyről a hatóság végzéssel dönt. Ha az ügyfél a hatóság által biztosított határidőben, illetőleg teljes körűen nem tesz eleget, a hatóság a kérelemre indult eljárást végzéssel megszünteti. Az ügyfél a hiánypótlást az SZF_08 jelű Hiánypótlás elnevezésű nyomtatvány felhasználásával is teljesítheti, de ennek használata nem kötelező.

Ha a kérelem és annak mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok a jogszabályokban foglaltaknak teljes körűen megfelelnek, akkor a hatóság a kérelemnek helyt ad (a fogadás játéktervének módosítását határozattal jóváhagyja). Amennyiben az ügyfél a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesíti, a hatóság a kérelemre indult eljárást megszüntetheti.

Amennyiben a kérelem és mellékletei alapján  érdemi döntés hozható, akkor – a kérelem elutasítását kivéve – a hatóság határozattal jóváhagyja a fogadás módosított játéktervét.

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf08/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szfkper/

SZF