Külföldön történő tanulmányok bejelentése - köznevelési intézmény részére

Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását - a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni a hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak. A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetel, kivéve, ha tanulmányait egyéni munkarenddel rendelkezőként Magyarországon folytatja.

Kulcsszavak: Külföldi tanulmány

A magyar köznevelésben adott köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő tanuló – vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője – aki tanulmányait ideiglenesen külföldön kívánja folytatni.

A tanuló, vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője bejelenti az iskola igazgatójának a tanulmányok külföldön történő folytatását. Az intézmény tájékoztatása mellett az Oktatási Hivatalt is szükséges értesíteni a külföldre távozásról.

Az ügyintézési határidőt minden esetben a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), vagy Házirendje szabályozza.

Az eljárás indítása díj- és illetékmentes.

Köznevelési intézmény (általános iskola, középfokú intézmény)

A köznevelési intézmény döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen eljárás indítható. A kérelmet jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással, vagy a tanulói jogviszony megszüntetésével kapcsolatban nyújthatja be a köznevelési intézmény fenntartója felé, írásban kell benyújtani a döntés közlésétől - vagy a tudomásra jutástól - számított 15 napon belül. 

Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet (a fenntartó hatáskörébe tartozó kérelmek kivételével) az iskolaszék, ennek hiányában a szülői közösség és a nevelőtestület tagjaiból álló legalább három tagú bizottság vizsgálja meg.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről;

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról

2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

KK