Bejelentés, nyilatkozat, hiánypótlás nyugdíjbiztosítási ügyben (NY_BENYIHP_01)

Nyugdíjbiztosítási ügyben az eljárás során vagy azt követően felmerülő bejelentés, nyilatkozat, továbbá az igénybejelentés alkalmával elmulasztott bármely adat, tény utólagos közlése érdekében benyújtható.

Kulcsszavak: nyugdíj, nyugdíjbiztosítás, bejelentés, nyilatkozat, hiánypótlás, NY_BENYIHP_01, BENYIHP

Az ellátásban részesülő személy minden olyan tényt, adatot, körülményt köteles bejelenteni, amely az ellátásra való jogosultságát, vagy a folyósítását érinti.

Az ügyfél önként, illetve a hatóság felhívására is nyilatkozatot tehet.

Az ügyfél a folyamatban lévő nyugdíjbiztosítási ügyben teljesíthet hiánypótlást.

bejelentést, a nyilatkozatot illetve a hiánypótlást bármely nyugdíjbiztosítási ügyben érintett személy, illetve törvényes képviselője vagy a meghatalmazottja megteheti.

Ki kell tölteni a bejelentés, nyilatkozat vagy hiánypótlás benyújtására rendszeresített űrlapot, vagy nyomtatványt. A kérelemhez mellékletek is csatolhatók.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő formanyomtatvány a leírás végén található „Dokumentumok” cím alatt érhető el.

A bejelentésre kötelezett személy a bejelentés elmulasztása esetén, az ügyfél, ha az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat, illetve ha a hiánypótlást megtagadja, eljárási bírsággal sújtható.

A bejelentés, nyilatkozat vagy hiánypótlás megtételére szolgáló űrlap, vagy nyomtatvány.

Bármely hiánypótlásra szolgáló, vagy a bejelentéshez, illetve nyilatkozathoz kapcsolódó dokumentum.

A bejelentéssel, nyilatkozattal vagy hiánypótlással kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

A bejelentést, nyilatkozatot vagy hiánypótlást ahhoz a nyugdíjbiztosítási szervhez kell benyújtani, ahol az érintett eljárás folyamatban van.

Az ellátás folyósítását érintő bejelentést a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére kell benyújtani.

A bejelentés, nyilatkozat, hiánypótlás elektronikusan, személyesen, vagy postai úton is előterjeszthető az eljárást folytató kormányhivatalnál, ellátás folyósításához kapcsolódóan pedig a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál.

Postai úton az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékesség alapján eljárást folytató kormányhivatalnak (Postacím: 1916 Budapest), ellátás folyósítása esetén pedig a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak (postacím: 1820 Budapest), címezve.

Személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén a papíralapú formanyomtatvány a „Dokumentumok” cím alatt érhető el.

NYUFIG_ESZF