Energiahatékonyság - Határon átnyúló energetikai auditálási tevékenység folytatásával kapcsolatos kérelem - Gazdálkodó szervezet részére - EGT

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 35. § (1) bekezdés és (3)-(5) bekezdés alapján kérelmezhető az űrlap segítségével.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Energiahatékonyság, kérelem, auditálási tevékenység, regisztráció, adtváltozás, megszüntetés, hiánypótlás

Határon átnyúló energetikai auditálási tevékenységet az a gazdálkodó szervezet folytathat, amely

 Az energetikai auditori névjegyzékben szereplő energetikai auditor kizárólag egy energetikai auditáló szervezettel állhat névjegyzékbevételt megalapozó jogviszonyban.

Az energetikai auditáló szervezet a bekövetkezéstől számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak a névjegyzékben nyilvántartott adatai tekintetében bekövetkezett változást.
Ha az energetikai auditáló szervezet kötelezettségét nem teljesíti, a Hivatal a kötelezettség teljesítésére írásban felszólítja és 100 000 forintig terjedő bírsággal sújthatja. A bírság ismételten kiszabható.

Jogszabály által meghatározott kötelező mellékletek

16/2018. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. melléklet A) táblázat 3. sora alapján.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A határozat ellen közigazgatási per indítható a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül.

Az EGT-tagállamban letelepedett és ott jogszerűen energetikai auditálási tevékenység végzésére jogosult energetikai auditáló szervezet a Hivatal engedélye alapján láthat el Magyarországon határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében energetikai auditálási tevékenységet. Az engedély határozatlan időre szól.  
 EGT-tagállamban letelepedett és ott jogszerűen energetikai auditálási tevékenység végzésére jogosult energetikai auditáló szervezet Magyarország területén történő letelepedés nélkül, szabad szolgáltatásnyújtás keretében energetikai auditálási tevékenységet az energetikai auditorok névjegyzékében szereplő vagy Magyarország területén energetikai auditálásra a (2) bekezdés szerint jogosult, a vele munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban álló energetikai auditor útján folytathatja.
A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében Magyarország területén energetikai auditálási tevékenységet végző  szervezet a működése során köteles betartani az energetikai auditálási tevékenység folytatására a törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott szabályokat.
 A határon átnyúló szolgáltatás keretében energetikai auditálási tevékenység folytatására jogosult szervezetekre megfelelően alkalmazni kell a törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben az energetikai auditáló szervezetekre meghatározott szabályokat.
A Hivatal a névjegyzéki jelöléssel rendelkező, határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében energetikai auditálási tevékenység végzésére jogosult  gazdálkodó szervezetet a 28. § (1a) bekezdése szerinti névjegyzékbe felveszi.
Az energetikai auditorok névjegyzékébe bejegyzésre kerülő energetikai auditor a 21/B. § (21) bekezdés alapján külön kérelem és díjfizetés nélkül kerül felvételre az  energetikai szakreferensek névjegyzékébe. 

MEKH