Budapest II. - Bölcsődei jelentkezési lap

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek számára napközbeni ellátást nyújt. A bölcsődei ellátásra, valamint a gyermekek felvételének rendjére vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § - 43. §-i az irányadók.

Kulcsszavak: bölcsőde, jelentkezés, II. kerület, beíratkozás

Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntesen (ha a Gyvt. másként nem rendelkezik), a szülő/törvényes képviselő elhatározására és kérelmére történik.

A bölcsőde a családban nevelkedő – 20 hetestől - 3 éves korú – gyermekek szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat a bölcsődében. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. törvény {továbbiakban: gyermekvédelmi törvény} 42. § (1) bekezdés értelmében, amennyiben a gyermek még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31.-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

A bölcsődei jelentkezés a „Jelentkezési lap” benyújtásával történik, ez elektronikusan is kezdeményezhető az „Ügyintézés indítása” gombra kattintva. A bölcsődei jelentkezés egész évben folyamatosan biztosított. A II. Kerületi Önkormányzat által fenntartott bölcsődékben minden évben május első hetén történik a bölcsődei beiratkozás. A jelentkezés benyújtásának időpontjára és módjára vonatkozóan az önkormányzat minden év tavaszán (a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal) hirdetményt tesz közzé, amely minden lényeges információt tartalmaz a bölcsődei beiratkozásra vonatkozóan is.

Az elektronikus bölcsődei jelentkezéshez kötelezően csatolandó dokumentum minden esetben a védőnői vélemény. Amennyiben a bölcsődei jelentkezés indoka a szülő munkavállalása, úgy a munkáltatói igazolás, illetve munkáltatói szándéknyilatkozat csatolása szükséges.

II. kerületi Egyesített Bölcsődék bemutatkozó oldala

Hirdetmény a bölcsődei jelentkezésről a II. kerületben

Az 1997.évi XXXI. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény

15/1998. (IV.30. NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

149/1997.(IX.10) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

235/1997.évi (XII.17.) Korm.rend. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkor hatályos rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról

Budapest 02. ker. Település