Kecskemét - Gépjárműadó

A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjárművek, pótkocsik után fizetendő adó.

2021.01.01-től kezdődő időszak gépjármű adóztatási feladatait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el.

 

A 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó adóztatási feladatok még az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartoznak.

Kulcsszavak: súlyadó, autóadó

Az adó alanya az a személy, amely a hatósági nyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel.

Az év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű után az adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Ezen gépjárművek után az adókötelezettség a forgalomba helyezést követő hó első napjától áll fenn.

Az adóalany halálát, illetve cégeknél a megszűnést követő év első napjától – akkor, ha a hatósági nyilvántartásban még mindig az elhunyt személy vagy a megszűnt szervezet szerepel tulajdonosként – azt kell az adó alanyának tekinteni, aki a haláleset vagy megszűnés napján a hatósági nyilvántartásban nem üzembentartó tulajdonosként szerepel. Ha nincs ilyen, akkor azt, akit az adóalany halála, illetve megszűnése után elsőként tulajdonosként bejegyeztek.

Ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű után az adó alanya az, akinek a nevére a rendszámtáblát a hatóság kiadta.

Főszabály szerint az adóztatás hivatalból történik, az adót az adóhatóság a közúti közlekedési nyilvántartási szerv adatszolgáltatása alapján kivetéssel állapítja meg.

 

A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a változástól számított tizenöt napon belül bejelenti a közlekedési igazgatási hatóságnak (Kormányablak)!

 

Adatbejelentést csak az adókötelezettség szünetelése és adómentesség megállapítása érdekében kell benyújtani.

Gépjármű tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig a korábbi tulajdonos az adó alanya.

A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a változástól számított tizenöt napon belül bejelenti a közlekedési igazgatási hatóságnak.

 

Ügyintézési határidő: Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Adatbejelentést csak az adókötelezettség szünetelése és adómentesség megállapítása érdekében kell benyújtani.

A benyújtandó nyomtatványok az  E-ÖNKORMÁNYZAT  portálon, ágazat: adóügy , ügytípus: gépjárműadó címszó alatt kiválasztható:

Adatbejelentés a gépjárműadóról

 

nyomtatvány név alatt.

Az adót évi két egyenlő részletben kell megfizetni Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11732002-153337544-08970000 számú gépjárműadó számlára.  Az I. félévi adó megfizetésének határideje március 15., a II. félévi adó megfizetésének határideje szeptember 15.

 

A befizetés teljesíthető:

pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó esetében

E-ÖNKORMÁNYZAT portál

pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó esetében

E-ÖNKORMÁNYZAT portál

Kecskemét Megyei Jogú Város jegyzője

A határozattal szemben - a törvény eltérő rendelkezése hiányában -, a közlésétől számított 15 napon belül, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz címzett (6000 Kecskemét, Deák tér 3.), de Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez benyújtott illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés esetén az ügyben keletkezett elsőfokú iratok, valamint a fellebbezés 15 napon belül, annak elbírálása céljából a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz kerül továbbításra.

Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000,- Ft-ja után 400,- Ft, de legalább 5.000,- Ft és legfeljebb 500.000,- Ft.

Nem kell gépjárműadót fizetni a mezőgazdasági vontatók, lassú járművek, a lassú járművek pótkocsija, munkagépek, „méhesházas” gépjárművek, CD, CK, DT, OT és a Z betűjellel ellátott gépjárművek, az EU tagállamaiban nyilvántartott tehergépjárművek után.

A törvény hatálya nem terjed ki a négykerekű segédmotoros kerékpárokra sem, így adófizetési kötelezettség sem keletkezik ezen gépjárművek után.

Az adó alapja

Az adó mértéke

1. Személygépjárművek, motorkerékpárok esetén:

Az adó mértékét a személyautók és motorkerékpárok esetében a teljesítmény és a gépjármű gyártási évétől eltelt idő határozza meg, a következők szerint:

Az adó mértéke:

2. Tehergépjárművek, pótkocsik esetén:

Az adó mértéke az autóbusz, nyerges vontató, lakó pótkocsi, pótkocsi (utánfutó) és tehergépjármű esetében az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1.380,- Ft.

A légrugós, vagy azzal egyenértékű útkímélő tengellyel ellátott tehergépjárművek, nyerges vontatók, pótkocsik, lakópótkocsik és buszok gépjárműadója 2013. július 1. napjától kezdődően 850,- Ft az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után. 

Adómentesség

Mentes az adó alól:

A súlyos mozgáskorlátozottságot vagy az egyéb fogyatékosságot a következő iratokkal lehet igazolni, amit az adatbejelentéshez csatolni kell:

Gépjármű eltulajdonítása esetén az eltulajdonítást követő hó első napjától szünetel az adókötelezettség, amennyiben ezt az eseményt a gépjármű tulajdonosa/üzembentartója a rendőrhatóság igazolásával alátámasztva az önkormányzati adóhatóságnál azt adatbejelentési nyomtatványon bejelenti. Ha a gépjármű nem kerül vissza az adóalany birtokába, az eltulajdonítást követő év utolsó napján a gépjárműre az adókötelezettség megszűnik. 

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Kecskemét Település