Gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag előállító berendezése beszerelési, megbontásával járó javítási, karbantartási tevékenység bejelentése

Aki gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezésének beszerelésére, megbontásával járó javítására, karbantartására, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakítására (együtt: szerelési tevékenység) irányuló tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékot a területi hatóságnak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelenteni.

Kulcsszavak: Gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag előállító berendezése beszerelési, megbontásával járójavítási, karbantartási tevékenység bejelentése

Minden természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, azaz a műhely leendő üzemeltetője (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott).

Adatok megadása:

Üzemeltető adatai (a szolgáltató neve, a szolgáltató lakcíme, szervezet esetén székhelye, adószáma, fizetési számla száma), kapcsolattartó neve, elérhetősége. Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai. Amennyiben a bejelentő nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető (neve, székhelye, adószáma, fizetési számla száma). A bejelentés tárgya (a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése). A létesítmény megnevezése, helye, rendeltetése. Az ügy tárgyával összefüggésben korábban keletkezett engedélyek megnevezése, száma.

8 nap

a szerelést végző nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a területi hatóság nyilvántartásában szerepel-e; a szerelést végző nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet szolgáltatásként vagy saját üzemeltetésű munkagépen, esetleg mindkét vonatkozásban végzi-e; a szerelést végző személyek gázautó-szerelő képesítését igazoló okirat másolatát; ha az ingatlan tulajdonosa és az üzemeltetője nem azonos, akkor a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát a tevékenység végzéséhez.

Igazgatási szolgáltatási díj, mértéke: helyszíni szemlét nem igénylő bejelentés esetén 11 000 Ft (egy óra átalánydíj), helyszíni szemle esetén 90.500 Ft meghatározott értékkel azonos összegben ('gázüzemű berendezést szerelő szakműhely gázbiztonsági megfelelőségét igazoló szakvélemény kiadása helyszíni bejárás alapján' elnevezésű díjtételnél meghatározott értékkel azonos összeg). A díjat kiállított számla ellenében átutalással, vagy postai úton kell teljesíteni.

EKEIDR2