Árvaellátás iránti igény, ha az elhunyt nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban nem részesült (ARVA_01)

Árvaellátás iránti igény elbírálására irányuló eljárás, ha az elhunyt nem részesült saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban (ideértve a táncművészeti életjáradékot és az átmeneti bányászjáradékot is), szolgálati járandóságban, és kizárólag Magyarországon szerzett szolgálati idővel rendelkezett.

Kulcsszavak: árvaellátás, hozzátartozói nyugellátás, árva, ARVA_01

Az árvaellátás megállapítását ebben az eljárásban az a személy kérheti, akinek elhunyt szülője, nagyszülője, testvére a  szükséges szolgálati időt megszerezte, de halálakor öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban vagy szolgálati járandóságban nem részesült.

A kérelmet beadhatja az igénylő, törvényes képviselője (szülője, gyámja, gondnoka), illetve meghatalmazottja.

Ki kell tölteni az ellátás igényléséhez rendszeresített űrlapot, vagy nyomtatványt.

Amennyiben valamely, az árvaellátásra jogosító feltétel meglétét igazolni szükséges, akkor erről a megfelelő okiratot is mellékelni kell az igénybejelentéshez. Ezek a dokumentumok az elektronikus űrlap kitöltése során jelzésre kerülnek, illetve alább, a „benyújtandó dokumentumok” pontban is megtalálhatóak.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő formanyomtatvány a leírás végén található „Dokumentumok” cím alatt érhető el.

Az ügyintézési határidő 60 nap.

Az árvaellátás megállapítása esetén az ellátást a döntés kiadását követő 13 napon belül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

A nyugellátásra vonatkozó igényt legfeljebb visszamenőleg 6 hónapra lehet érvényesíteni.

Árvaellátás iránti igény, ha az elhunyt nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban nem részesült elnevezésű  űrlap, vagy nyomtatvány.

Az igényelbíráláshoz javasoljuk mellékelni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát (holttá illetve eltűntté nyilvánítás esetén  az elhunyt személyt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírói döntést), illetve az árva születési anyakönyvi kivonatát.

Tanulmányok folytatása címén történő igénylés esetén mellékelni kell az oktatási intézmény által kiállított és hitelesített igazolást. Az igazolás a „Dokumentumok” cím alatt elérhető, letölthető.

külföldön tanuló árvának az oktatási intézmény által kiállított igazolással kell igazolni a tanulmányok folytatását. Az igazolás a „Dokumentumok” cím alatt elérhető, letölthető.

Megváltozott munkaképességű árva esetén kérjük mellékelni az egészségi állapotát minősítő, rehabilitációs szakértői szerv által kiállított szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást. Amennyiben ezzel nem rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell az egészségi állapot megállapításához szükséges egészségügyi iratokat, azaz az egészségi állapotra, gyógykezelésre, rehabilitációra vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó, a munkaképesség-változás vagy a súlyos fogyatékosság véleményezése céljából kiállított beutalót, folyamatos gondozást, gyógykezelést és az aktuális állapotot bemutató kezelőorvosi véleményt, illetve a fenti körülményekkel összefüggő, további egészségügyi dokumentációt (pl. lelet, kórházi zárójelentés), melyek alapján kezdeményezhető az árva orvosszakértői vizsgálata.

Minden igény esetén szükséges csatolni az elhunyt olyan szolgálati idejére vonatkozó dokumentumokat, vagy azok hitelesített másolatát, amely a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által korábban határozattal nem került elismerésre. Ilyen igazolás lehet többek között

Az árvaellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

Az eljárást az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes, nyugdíjmegállapító szervként kijelölt fővárosi, megyei kormányhivatal folytatja le. Budapesti és Pest megyei lakos esetén Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.  

A kormányhivatalok elérhetőségét itt tekintheti meg.

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes, közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A keresetlevelet elektronikus úton a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon (IKR rendszer) keresztül lehet benyújtani.  A jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

A kérelem előterjeszthető elektronikusan, személyesen, illetve postai úton is.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be az árvaellátás megállapítása iránti igényüket.

Személyesen: a kérelem előterjeszthető a lakó-, vagy tartózkodási hely szerint illetékes, nyugdíjbiztosítási szervként eljáró kormányhivatal ügyfélszolgálatán, illetve bármely kormányablakban.

Postai úton: a kérelem benyújtható a kérelmező lakó-, illetve tartózkodási helye szerint illetékes, nyugdíjbiztosítási szervként eljáró kormányhivatalnak címezve. Postacím egységesen: 1916 Budapest.

Az ellátásra való jogosultság feltételeit tartalmazó részletes tájékoztató a Magyar Államkincstár honlapján itt érhető el.

NYUFIG_ESZF