Egyéni munkarend

Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető.

Kulcsszavak: egyéni tanulói munkarend, egyéni munkarend, magántanuló, iskolalátogatás alóli felmentés

Az egyéni munkarend engedélyezéséhez a szülő (gyám), nagykorú tanuló esetében a tanuló kérelmet kell benyújtson az Oktatási Hivatalhoz ügyfélkapun vagy postai úton. A kérelmek pontos kitöltése és a gyors ügyintézés érdekében javasolt az Oktatási Hivatal által közzétett űrlap használata. A kérelmeket főszabály szerint az adott tanévet megelőző június 15. napjáig lehet benyújtani. Ezt követően csak abban az esetben lehet egyéni munkarendet kérelmezni, ha olyan körülmény merül fel, mely megakadályozza, hogy a tanuló mindennapos iskolába járással teljesítse tanulmányi kötelezettségeit.

Ha a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága megállapítja, hogy a tanuló kizárólagosan egyéni munkarendben teljesítheti tankötelezettségét, a szülő/gyám köteles benyújtani az egyéni munkarend iránti kérelmet az Oktatási Hivatalhoz. Ennek elmulasztása szabálysértési felelősséget vonhat maga után. Egyéb esetben a szülőnek/törvényes képviselőnek nincs kérelembenyújtási kötelezettsége.

A kérelmeket főszabály szerint az adott tanévet megelőző június 15. napjáig lehet benyújtani. Ezt követően csak abban az esetben lehet egyéni munkarendet kérelmezni, ha olyan körülmény merül fel, mely megakadályozza, hogy a tanuló mindennapos iskolába járással teljesítse tanulmányi kötelezettségeit.

A Hivatal a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül:

 1. ha a kérelem orvosolhatatlan hibában szenved, visszautasítja azt,
 2. ha a tényállás tisztázott (sommás eljárás), dönt,
 3. tisztázatlan tényállás esetén (teljes eljárás) hiánypótlási felhívást küld az ügyfélnek és/vagy egyéb eljárási cselekményt (pl. iskolaigazgató, gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat megkeresése stb.) hajt végre,
 4. teljes eljárás esetén az ügyintézési határidő 60 nap.

A kérelem mellékletei:

A kérelemhez nem kötelező mellékleteket csatolni, azonban bizonyos esetekben egyéni munkarend kizárólag az azt megalapozó dokumentum alapján engedélyezhető.

 1. Sajátos nevelési igényű (SNI) tanuló és beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő (BTMN) tanuló esetében:
  A nevelési tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági feladatot ellátó Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított szakértői vélemény, mely szerint a sajátos nevelési igényű / beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló egyéni munkarendben folytathatja tanulmányait.
 2. Tartós betegségben szenvedő, tartós gyógykezelésben részesülő tanuló esetében:
  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 89. § szerinti általános járóbeteg szakellátásban, vagy az Eütv. 91. § szerinti általános fekvőbeteg szakellátásban résztvevő szakorvos által kiadott vélemény, mely szerint a tanuló tartós gyógykezelésben részesül és emiatt a mindennapos iskolába járási kötelezettségét nem tudja teljesíteni, egyéni munkarend keretében folytatja tanulmányait.
 3. Versenysportolói tevékenység esetében:
  Sportegyesületi igazolás, mely tartalmazza a sportoló időbeosztását (edzések, versenyek időpontja, gyakorisága)

Az egyéni munkarend indokoltságát alátámasztó bármilyen egyéb dokumentum is csatolható.

Amennyiben a kérelmet a gyám nyújtja be, a gyám kirendeléséről szóló döntést csatolni kell a kérelemhez.

Amennyiben a szülő/gyám helyett más személy nyújtja be a kérelmet, a kérelemhez csatolni kell a szülő/gyám által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

 

A kérelem elbírálásához szükséges nyilatkozatok

Kérelmében a kérelmező nyilatkozik arról, hogy

Az eljárás illetékmentes.

Oktatási Hivatal

A Hivatal döntését közigazgatási perben lehet megtámadni, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes Törvényszék előtt. A keresetlevelet a Törvényszéknek címezve, de az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani a döntés közlését követő 15 napon belül.

Elektronikus űrlapkitöltő

OH