MISKOLC - Névváltoztatás

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – személyesen benyújtott kérelemre – az anyakönyvi szerv engedélyezheti. Kiskorú gyermek születési nevének megváltoztatását törvényes képviselője kérheti. A szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed. A magyar hagyományoktól eltérő hangzású név felvételét - különös méltánylást érdemlő körülmények kivételével - nem lehet engedélyezni.

Kulcsszavak: MISKOLC - Névváltoztatás

Bárki, aki saját, vagy gyermeke nevét akarja megváltoztatni.

Az eljárás megindításához kérelmet kell előterjeszteni.

A név megváltoztatása iránti kérelmet az anyakönyvvezető 5 napon belül megküldi a névváltoztatásért felelős anyakönyvi szervnek.

A születési név megváltoztatására irányuló eljárás ügyintézési ideje 45 nap.

Jogorvoslat benyújtásának határideje:

Jogorvoslatnak helye nincs.

A név megváltoztatása iránti eljárás kérelemre indul, amelyet személyesen kell előterjeszteni, s amely tartalmazza:

Továbbá mellékelni kell:

A kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltozás érinti.

A születési névváltoztatási eljárással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összegét (10 000 Ft) 2021. január 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala alábbi számlára kell megfizetni.

Számlaszám: 10023002-00299592-00000000

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

Közlemény: „névváltoztatás”, (névváltoztatással érintett személy) házassági és születési neve

Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolatát a névváltoztatási kérelemhez csatolni szükséges.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

Anyakönyvi Csoport

Telefon: +36 46 512 700; +36 46 512 800
Email: anyakonyv@miskolc.hu
Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

Budapest Főváros Kormányhivatala

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól.

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Miskolc Település