Hódmezővásárhely - Bejelentkezés, változás-bejelentés

Minden adóköteles tevékenység megkezdése előtt, illetve a tevékenység végzésében bekövetkezett változások esetén az adózónak bejelentési kötelezettsége van azon önkormányzati adóhatóság felé, ahol székhelyét megjelölte, illetve ahol a tevékenységét végzi.

Kulcsszavak: helyi iparűzési adó, bejelentkezés

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó adóhatósági nyilvántartásba vétele érdekében köteles az állami adó- és vámhatósághoz bejelentkezni, feltéve, hogy törvény eltérően nem rendelkezik.
Az állami adó- és vámhatóság naponta, elektronikus úton megküldi az adatszolgáltatást az adózó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság, valamint azon telephelyei szerinti önkormányzati adóhatóságok részére, amely telephelyeket az adózó az állami adó- és vámhatósághoz bejelentette.
Az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatásban szereplő adózó bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségét a székhelye szerinti és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.
Az adózó a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B. § (9) bekezdése szerinti körülményről, valamint képviselőjéről az önkormányzati adóhatóságnak bejelentést tehet.
Ha a bejelentkezéssel, változásbejelentéssel összefüggésben adóelőleget vagy jogszabály alapján az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot is be kell jelenteni, akkor e bejelentés megtételére az adózót a székhelye és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóság külön felhívja.

A kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített Bejelentkezés, változás-bejelentés  üres űrlap (PDF) formátumú papíralapú adatbejelentési nyomtatványon postai úton, illetve személyesen az Adóhatósági Irodában. 
Papíralapú nyomtatványt az Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók nyújthatják be:

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonosítást követően - a bejelentés elektronikusan nyújtandó be az E-Önkormányzati Portálon keresztül a gazdálkodó szervezetek részéről (ide tartozik az a magánszemély egyéni vállalkozó is, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szerepel).  Az elektronikus ügyintézésre az ASP-ADO-BEJ számú „Bejelentkezés, változás-bejelentés" iForm típusú űrlap szolgál. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles.

Az adóhatóság a bejelentési, változásbejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségének valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő kitűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő kiszabásával ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az adóhatóság.

Pl. a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó tételes adóalap-megállapítás választását a vállalkozó – az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített – bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kisadózó vállalkozás (KATA) hatálya alá tartozó adózók az iparűzési adóban akkor választhatják a KATA szerinti tételes adózási módot, ha erre vonatkozó szándékukat a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig bejelentik az önkormányzati adóhatóság számára.

A vállalkozási tevékenységet érintő egyéb bejelentési és adóelőleg bevallási kötelezettség esetén, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az adózónak kell azt az előírt nyomtatványon közvetlenül az önkormányzati adóhatóságnak bejelentenie.

A bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatvány az e-Önkormányzat portálon az ügyindítás menüpontban, az ügytípusnál kiválasztható általános adónyomtatványok között található meg.

Az űrlapokat azon adóalanyok, akik/amelyek az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek (pl. őstermelők, társasházak, lakásszövetkezetek, adószámmal nem rendelkező alapítványok, egyesületek stb.) az ŰRLAPKITÖLTÉS BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL  gombra kattintva tudják elérni.

A Htv. 41. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján annak a vállalkozónak, aki az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdi, vagy átalakulással jött létre (tehát nem kezdő vállalkozó!), a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként adóelőleget köteles a bejelentkezéssel egyidejűleg bejelenteni. A benyújtott – adóelőleget tartalmazó – bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

Nem vonatkozik e bejelentési kötelezettség a Htv. 41. § (4) bekezdése alapján az előtársaságra, az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozóra az adókötelezettség keletkezésének adóévében, továbbá arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott adóelőleget.

Az előzőekben leírtak alapján – a Htv. 41. § (3) bekezdés szerinti esetekben – adóelőleg bejelentésére kötelezett adózónál az előlegfizetési időszak az adókötelezettség, vagy az átalakulás kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3.sz. mellékletének II. A) 1.a) pontja alapján az adózó az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg.

A Htv. 39/B. § (3) bekezdése alapján a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó (KATA) a (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja - a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően - székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része. 

Ugyanezen paragrafus (4) bekezdése alapján ha a kisadózó vállalkozás a (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást választja és a kisadózó vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben 12 hónap, akkor adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig, amennyiben 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig fizeti meg.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Hódmezővásárhely Település