Hitelintézet tevékenységi körének módosítása

A hitelintézet tevékenységi körének pénzügyi szolgáltatással, kiegészítő pénzügyi szolgáltatással történő bővítéséhez az MNB engedélye szükséges.

Kulcsszavak: bank, üzleti terv, üzletszabályzat, belső szabályzat, számviteli politika

A hitelintézet tevékenységi körének pénzügyi szolgáltatással, kiegészítő pénzügyi szolgáltatással történő bővítéséhez az MNB engedélye szükséges. Az elektronikus ügyintézésről, valamint az elektronikus dokumentumok alaki, formai követelményeiről az MNB honlapján részletes tájékoztató található az alábbi linken:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf.

A jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzése bűncselekménynek minősül, ezért a jogosulatlan pénzügyi tevékenység végzésének gyanúja esetén az MNB piacfelügyeleti eljárást indíthat.

Amennyiben az MNB engedély nélkül végzett tevékenység végzését állapítja meg, abban az esetben

a) megtiltja a tevékenység végzését,

b)  büntetőeljárást kezdeményez, ha megítélése szerint a tevékenység a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény alapján bűncselekménynek minősül,

c) intézkedést, kivételes intézkedést alkalmaz, illetve

d) piacfelügyeleti bírságot szab ki.

Amennyiben a benyújtott kérelem hiányos, annak az MNB-hez történő beérkezésétől számított 45 napon belül az MNB a kérelmezőnek hiánypótlási felhívást küld. Hiánytalanul beterjesztett kérelem esetén az MNB a kérelem beérkezésétől számított három hónapon belül döntést hoz.

A hitelintézet tevékenységi köre módosításának engedélyezése kapcsán részletes útmutató található a https://www.mnb.hu/letoltes/1-1-2-2-1-engedelyezesi-utmutato-hitelintezet-tevekenysegi-korenek-modositasa.pdf linken.

A hitelintézet  tevékenységi engedélyezése iránti kérelem mellékleteként benyújtandó szabályzatokkal kapcsolatos információk az alábbi két linken olvashatóak a https://www.mnb.hu/letoltes/1-1-1-3-1-2-hitelintezetek-szamviteli-es-prudencialis-szabalyzatai.pdf, illetve https://www.mnb.hu/letoltes/1-1-1-3-1-3-hitelintezetek-informatikai-szabalyzatai.pdf.

A hitelintézet tevékenységi köre módosításának engedélyezésére irányuló eljárás esetén nem áll fenn díjfizetési kötelezettség.

Magyar Nemzeti Bank, Pénz- és tőkepiaci engedélyezési főosztály

Az MNB döntése (határozat vagy végzés) ellen fellebbezésnek nincs helye, viszont az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a döntés közvetlenül érinti, jogszabálysértésre való hivatkozással a határozat vagy végzés ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével, elektronikusan benyújtani.

Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese).

A keresetlevél benyújtásának a határozat vagy végzés hatályosulása szempontjából nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfél ugyanakkor kérheti tárgyalás tartását a keresetlevélben.

Igazolási kérelemmel az élhet, aki az eljárás során határnapot, határidőt mulaszt önhibáján kívül.

Az engedélyezési eljárás kapcsán további általános tájékoztatók olvashatóak a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/tajekoztatok linken.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

2000. évi C. törvény a számvitelről

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

MNB