Budapest 04. ker. Önkormányzati lakásba történő befogadás

Önkormányzati lakásba a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja házastársát, gyermekét, a befogadott gyermekének a gyermekét, valamint szülőjét. A bérlő a lakásba a fenti személyeken túl és csak a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján az alábbi hozzátartozóit fogadhatja be:

 

Kulcsszavak: bejelentkezés, lakcím, lakóhely, tartózkodási hely, befogadás, bérlő, családtag rokon

Bérlő, vagy az általa meghatalmazott személy, illetve törvényes képviselője.

Kérelem benyújtása a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása érdekében.

Ügyintézési határidő: 30 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható.

Önkormányzati lakásba történő befogadás

A bérlő és kérelmező rokoni kapcsolatának igazolása

Élettárs befogadása esetén az élettársi kapcsolat fennállását tanúsító közjegyzői okirat.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester

Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság

Az élettársi kapcsolat fennállását közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozattal kell igazolni.

A hozzájárulás csak akkor adható meg, ha a lakásban lakó személyekre a befogadás után személyenként legalább 6 m2 lakóterület jut.

A befogadáshoz történő hozzájárulás határozott időre, de legfeljebb a bérleti jogviszony időtartamára adható meg. Határozatlan idejű, vagy öt évnél hosszabb időtartamú bérleti jogviszony esetében a befogadáshoz történő hozzájárulás legfeljebb öt évre adható meg.

  A bérleti jogviszony megszűnése esetén a hozzájárulás is hatályát veszti. A bérleti jogviszony időtartamának meghosszabbítása esetén a befogadásról ismételten dönteni kell.

 A hozzájárulás időtartamának lejárta előtt legkésőbb 30 nappal az érintett kezdeményezheti az engedély meghosszabbítását.

Nincs szükség a bérbeadó hozzájárulására és a bérlőt bejelentési kötelezettség sem terheli a 15 napot meg nem haladó befogadás esetén.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről

Budapest 04. ker. Település