Kipufogógáz elemző hitelesítése iránti kérelem

A kipufogógáz elemzők hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben (típusvizsgálati tanúsítványban) meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány vagy megfelelőségi tanúsítvány és a mérőeszközön elhelyezett jogszabályban szabályozott tanúsító valamint lezáró jelek tanúsítják.

Kulcsszavak: Kipufogógáz elemző hitelesítése iránti kérelem

A belföldi forgalomba hozatal előtt (első hitelesítés) a belföldi forgalomba hozó, javítás után (javítás utáni hitelesítés) a javítást végző, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét és az adószámát
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

60 nap

A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.

(A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.)

Igazgatási szolgáltatási díj, a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló IKIM rendelet szerint. A mérésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala minden esetben számlát állít ki. A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.
Hitelesítési bizonyítvány kiadása (a kötelezően elő nem írt esetekben) díjköteles. Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén az illetékes Járási Hivatal (főváros esetében XII. Kerületi Hivatal)

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló Korm. rendelet alapján az elsőfokú döntéssel szemben jogorvoslattal lehet élni. A másodfokon eljáró hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala.

1. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
2. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Első hitelesítést Magyarországon az BFKH végez, az időszakos hitelesítés a mérésügyi feladatkörben eljáró kormányhivatalok járási (fővárosi XII. kerületi) hivatalainak feladata.
3. Hogy állapítható meg, hogy a mérőeszköz érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - A megfelelőségi tanúsítvány, vagy a hitelesítési bizonyítvány kiállítása óta egy év nem telt el.
4. Hol hitelesíttethetek kipufogó gázelemzőt? - Hordozható eszközöknél a a mérésügyi feladatkörben eljáró kormányhivatalok járási (fővárosi XII. kerületi) hivatalainak laboratóriumaiban, amennyiben a megrendelő biztosítja a berendezés működtetéséhez szükséges dokumentumokat. Egyéb esetben hitelesítésben közreműködővel, annak telephelyén illetve a telepítés helyszínén.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles kipufogó gázelemzőnél? - Igen. A megfelelőségi tanúsítvány vagy a hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
6. Kell-e kiszállási díjat fizetnem? - Amennyiben a kérelmező a felszerelés és a hitelesítő szállítását nem tudja megoldani a hivatali gépjármű használat pótdíj köteles.
7. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (egy évig).
8. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
9. Mi történik, ha nem felel meg a kipufogó gázelemző a hitelesítési előírásnak? - Javítás után egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti a kipufogó gázelemzőt.
10. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Lehetőleg az érvényesség lejárata előtt 60 nappal.
11. Minden kipufogógáz elemzőt hitelesíteni kell? - Amennyiben a mérőeszközzel való mérés joghatással jár, igen.

EKEIDR2