Egyes műszaki termékek megfelelőségértékelése

Egyes műszaki termékek forgalomba hozatali követelményei betartásának ellenőrzését, vizsgálatát és tanúsítását az arra kijelölt megfelelőségértékelő szervezet végezheti.

Kulcsszavak: megfelelőségértékelés, tanúsítás, műszaki vizsgálat, kijelölés

Termékek megfelelőségértékelését végző jogi személy

Megfelelőségértékelési tevékenységeket csak azon egyéni vállalkozó vagy cég végezhet, amely erre Budapest Főváros Kormányhivatalától (kijelölő hatóság) engedélyt kapott. Megfelelőségértékelési tevékenységre engedélyt (kijelölést) az a megfelelőségértékelő szervezet kaphat, amely

 1. jogi személy,
 2. független a megfelelőségértékelési tevékenység tárgyát képező gazdasági szereplőtől és terméktől,
 3. a tevékenysége körében felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik [5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet 2. melléklet] és
 4. a megfelelőségértékelési tevékenység végzésére való szakmai alkalmasságát Budapest Főváros Kormányhivatala megállapította.

A kérelem elektronikus formanyomtatványon keresztül nyújtható be (lásd Benyújtandó dokumentumok menüpont).

Ha a kijelölt szervezet nem felel meg a szakmai alkalmassági követelményeknek, vagy a megfelelőségértékelési tevékenységére vonatkozó rendelkezéseket megsérti vagy kötelezettségeit nem teljesíti, akkor Budapest Főváros Kormányhivatala a jogsértés súlyától függően a tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt felfüggeszti, vagy részben vagy egészben visszavonja.

Ha Budapest Főváros Kormányhivatala megállapítja, hogy a szervezet jogosulatlanul végzi a megfelelőségértékelési tevékenységét, akkor a tevékenység végzését megtiltja.

Az ügyintézési határidő 60 nap.

A kérelem elektronikuson nyújtható be ÁNYK program segítségével kitölthető elektronikus formanyomtatványon. Az elektronikus formanyomtatvány (BFKH - MMFF - MFO - 018) a hatóság szakmai honlapjáról (https://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok) letölthető.

A kitöltött adatlaphoz csatolandó mellékletek akkreditált tevékenység esetén:

 1. az akkreditált státusz odaítéléséről szóló határozat (másolatban).

A kitöltött adatlaphoz csatolandó mellékletek nem akkreditált tevékenység esetén:

 1. a kérelmezett megfelelőségértékelési területre vonatkozó minőségirányítási kézikönyv, valamint működési és eljárási szabályzat,
 2. ha a kérelmező szervezet védjegyeztetett minőségtanúsító jel használati jogának átruházására jogosult, e jogosultságot igazoló dokumentumok,
 3. a felelősségbiztosítási szerződés másolata és a biztosító arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a felelősségbiztosítási szerződés érvényes és hatályos.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke, ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület nem tartozik harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá

 1. 68 000 forint, valamint annyiszor 7500 forint, ahány megfelelőségértékelési eljárást vagy megfelelőségértékelési tevékenységet, és annyiszor 5000 forint, ahány terméket foglal magában a kérelmezett megfelelőségértékelési terület,
 2. egy adott jogszabály vonatkozásában már kijelölt szervezet esetében 27 000 forint, valamint annyiszor 7500 forint, ahány további megfelelőségértékelési eljárást vagy megfelelőségértékelési tevékenységet, és annyiszor 5000 forint, ahány további terméket foglal magában a kérelmezett megfelelőségértékelési terület.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke, ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá tartozik

 1. 75 000 forint, valamint annyiszor 7500 forint, ahány megfelelőségértékelési eljárást vagy megfelelőségértékelési tevékenységet, és annyiszor 5000 forint, ahány terméket foglal magában a kérelmezett megfelelőségértékelési terület,
 2. egy adott jogszabály vonatkozásában már kijelölt szervezet esetében 32 000 forint, valamint annyiszor 7500 forint, ahány további megfelelőségértékelési eljárást vagy megfelelőségértékelési tevékenységet, és annyiszor 5000 forint, ahány további terméket foglal magában a kérelmezett megfelelőségértékelési terület.

Bármely egyéb nyilvántartott és közzétett adat módosítására irányuló kérelem esetén az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 10 000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megkezdése előtt kell megfizetni a Budapest Főváros Kormányhivatala feladatkörébe tartozó kijelölési hatósági eljárások esetében a Budapest Főváros Kormányhivatalának a Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú számlájára, a „megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése” kifejezésnek a befizetési bizonylat közlemény rovatában való feltüntetésével.

A megfelelőségértékelési tevékenység végzésének engedélyezését (kijelölést) végző hatóság elérhetősége: Budapest Főváros Kormányhivatala, Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Műszaki Felügyeleti Osztály:

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.; tel.: 1/4585-862; levélcím: 1535 Budapest Pf. 919; e-mail: mfo@bfkh.gov.hu

Az elektronikus kapcsolattartásban Budapest Főváros Kormányhivatalának KRID azonosítója: 146320182. Erre az azonosítóra akkor lesz szükség, ha az ügyintézés hivatali kapun keresztül történik.

A hatóság érdemi döntésével szemben nem lehet fellebbezni. Amennyiben nem ért egyet a hatóság döntésével, közigazgatási perben jogszabálysértésre hivatkozva keresetet nyújthat be a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül. A keresetlevelet Fővárosi Törvényszékhez címezve, de Budapest Főváros Kormányhivatalánál lehet benyújtani elektronikus úton.

Részletes tájékoztatás a BFKH szakmai honlapján, valamint a közigazgatási perrendtartásról a Fővárosi Törvényszék honlapján található.

Az ügyleírás készítésének időpontja: 2020. december 7.

Az eljárással kapcsolatban bővebb tájékoztatás a BFKH szakmai honlapján található.

A hatályos kijelöléssel rendelkező megfelelőségértékelő szervezetek jegyzéke a BFKH szakmai honlapján érhető el.

Az eljárás magyar nyelven folytatható le.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

Akadályokba ütközik a határokon átívelő ügyintézésben? Kérjük, hogy ismertesse tapasztalatait itt!

BFKH - MMFF - MFO - 018 - Kijelölés iránti kérelem nyomtatvány

765/2008/EK (2008. július 9.) európai parlamenti és tanácsi rendelet a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

305/2011/EU (2011. március 9.) európai parlamenti és tanácsi rendelet az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EU) 2016/426 (2016. március 9.) európai parlamenti és tanácsi rendelet a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról (2000/14/EK irányelv)

5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazásikövetelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól

24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról

35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról (2014/34/EU irányelv)

8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet az elektromágneses összeférhetőségről (2014/30/EU irányelv)

28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról (2014/33/EU irányelv)

44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról (2014/68/EU irányelv, 2014/29/EU irányelv)

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról (2010/35/EU irányelv)

38/2011. (X. 5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról (2009/48/EK irányelv)

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról (2006/42/EK)

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról

20/1998. (IV. 17) IKIM rendelet a gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok hatásfok követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról (92/42/EGK irányelv)

IF