VESZPRÉM – INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁS

Intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának kifizetéséhez, természetbeni ellátásként nyújtott támogatás az adott tanév időtartamára.

Kulcsszavak: étkezés, gyermekétkeztetés

Az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő tanuló, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében a 150 %-át, feltéve, hogy nem jogosult ingyenes intézményi gyermekétkeztetésre.

Az intézményi gyermekétkeztetés térítési díj támogatás iránti kérelem formanyomtatványon beadható elektronikusan, postai úton vagy papír alapon személyesen Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán (8200 Veszprém, Óváros tér 9.).

Az ügyfélre irányadó határidő: a kérelem benyújtása folyamatos.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kitöltött kérelem nyomtatvány/ e-papír.

Kérelem intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának kifizetéshez

Igazolás jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

A döntés ellen Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodájához 2 példányban benyújtandó, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, a közlésétől számított 15 napon belül. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A támogatás összege a ténylegesen igénybe vett étkezések után fizetendő térítési díj 50%-a.

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg 28.500 Ft

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2021. (V.11.) önkormányzati rendelete

Veszprém Település