Kecskemét - Talált tárgyakkal kapcsolatos eljárás

Ha valaki feltehetően más tulajdonában álló, elveszett dolgot talál, és azt birtokba veszi, megszerzi annak tulajdonjogát, ha arra igényt tart feltéve, hogy megtett mindent annak érdekében, hogy a dolgot a tulajdonos visszakaphassa; és a dolog tulajdonosa vagy az átvételre jogosult más személy a találástól számított egy éven belül, élő állat esetén három hónapon belül, a dologért nem jelentkezik.

Kulcsszavak: talált tárgy, találó, jogosult

Eljárásra kötelezett bármely természetes személy (találó), jogosult bármely természetes személy, vagy jogi személy (akinek alkalmazottja) a dolgot elvesztette (átvételre jogosult).

A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek (hivatali munkaidőn kívül a rendőrségnek) vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni.

A jegyzőnek való átadáskor jegyzőkönyv készül, melyben a találó nyilatkozni köteles arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára. A találó az igénybejelentéséről a jegyzőkönyv egy példányával igazolást kap.

A találó a neki kiadott dolgot állagának sérelme nélkül használhatja, azonban azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak nem engedheti át. Ha a jogosult egy éven belül nem jelentkezik a dologért, a találó megszerzi annak tulajdonjogát.

Ha az átadott dolog átvételére jogosult személye megállapítható, a jegyző a dolgot késedelem nélkül átadja a jogosultnak. Ha az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, a jegyző a dolgot az átadástól számított három hónapon át megőrzi. Ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a dolgot - ha ennek tulajdonjogára az átadáskor igényt tartott - a találónak ki kell adni.

Ha a jogosult a dologért az átadástól számított három hónap alatt nem jelentkezett, és a találó az átadáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára, a jegyző a talált dolgot értékesíti.

Ha a talált dolog nem tartható el vagy nem őrizhető meg, a jegyző az értékesítéséről késedelem nélkül gondoskodik.

Ha a jogosult az értékesítés előtt jelentkezik, a dolgot részére ki kell adni, az értékesítés után történő jelentkezés esetén a befolyt összeget ki kell neki fizetni. Elveszti a jogosult a dolog tulajdonjogára vagy az értékesítés során befolyt összegre vonatkozó igényét, ha a találástól számított egy éven belül nem jelentkezik.

A talált dolog átvételekor a jogosultság igazolása.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Kecskemét Település