Budapest 04. ker. Gyógyszerutalvány

Havi rendszeres gyógyszerkiadások enyhítésére, havonta legfeljebb egy alkalommal, gyógyszerutalvány formájában nyújtott támogatás.

Kulcsszavak: Gyógyszer, költség, támogatás

A gyógyszerutalvány a kiállítás napjától számított 90 napig használható fel és kizárólag az Önkormányzattal szerződésben álló gyógyszertárakban váltható be.

A megállapítható gyógyszerutalvány éves keretösszege a nyugdíjminimum (28.500 Ft) 150 %-a.

Havi rendszeres gyógyszerkiadásai enyhítésére gyógyszerutalványban részesíthető az az Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

 

 

Ha a kérelmező fogyatékos személy, vagy a kérelmező családjában fogyatékos személy él, továbbá ha a kérelmező, vagy házastársa, illetve élettársa időskorúak járadékában részesül, a fent meghatározott jövedelemhatár a helyi jövedelemalap 25%-ával megemelkedik.

 

Gyógyszerutalványra jogosult továbbá az, aki a kérelem benyújtásakor betöltötte a 75. életévét, feltéve, hogy az egy főre jutó jövedelem – egyedül élő esetén havi jövedelme – a helyi jövedelemalap 400%-át nem haladja meg.

 

Az egy főre jutó havi nettó jövedelem számításánál a kérelmező jövedelméből le kell vonni:

 

   a)      a gyógyszerköltségei igazolt havi összegét, vagy

   b)      gyógyászati segédeszköz esetén a gyógyászati segédeszköz árát, de legfeljebb 30.000.- forintot.

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy a közgyógyellátásból nem fedezhető gyógyszerszükségletei kielégítésére gyógyszerutalványban részesíthető. A közgyógyellátásra való jogosultság igazolására az ellátást megállapító hatóságot meg kell keresni, a gyógyszerszükségletet a háziorvos, vagy szakorvos köteles igazolni.

Kérelmet és mellékéleteit a Hatóság részére benyújtani.

Vonatkozó jogszabályok szerint.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kérelem nyomtatvány és mellékletei.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármestere

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete.

https://ujpest.hu/dokumentumok/545_kerelem_gyogyszerutalvanyhoz.pdf

Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (II.27.) számú a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Budapest 04. ker. Település